ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม

ศิริชัย พยัคฆ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยพระราชบัญญัตินี้ ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาจัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักความเอกภาพด้านนโยบายหลากหลายการปฏิบัติ กล่าวคือ เป็นหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่น กำหนดจุดมุ่งหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวม 12 ปี สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นละ 3 ปี โดยให้สถานศึกษาจัดทำสาระในรายละเอียดเป็นรายปีหรือรายภาค
ในการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาตามแนวทางที่ปฏิบัติโดยทั่วไปสถานศึกษาจะต้อง นำหลักสูตรระดับชาติซึ่งเป็นหลักสูตรแม่บท มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อยู่ตลอดเวลาหรืออย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นด้วย
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นครั้งแรกตั้งแต่
ปีการศึกษา 2546 และได้ดำเนินการใช้มาแล้ว 2 ปีการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ว่าการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก ดังนั้นในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม
3. เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม
4. เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรก่อนและหลังปรับปรุงหลักสูตร

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลังการพัฒนาหลักสูตรสูงกว่าก่อนการพัฒนาหลักสูตร

1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครูโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม จำนวน 14 คน นักเรียน จำนวน 350 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน
2. การศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม ใช้กรอบการบริหารหลักสูตรตามภารกิจหลัก 7 ประการ
3. การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม ครอบคลุมองค์ประกอบของการพัฒนา 7 ประการ
4. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม ในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Stuflebeam และใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ประกอบการพิจารณา
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย เป็นช่วงปีการศึกษา 2548 ถึง 25491.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
2) ได้วิธีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
3) ได้รูปแบบการประเมินหลักสูตร
4) ทำให้กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรมีการพัฒนาครบวงจรและต่อเนื่อง


1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1) แบบสอบถามด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
2) แบบสอบถามด้านการประเมินหลักสูตร
3) แบบตรวจสอบหลักสูตร
4) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของฝ่ายวิชาการ

1.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ของการกระจาย และค่า t-test

1.8 ผลการวิจัย

ผลการประเมินสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการประเมินรายการตรวจสอบหลักสูตร โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่การพัฒนาหลักสูตรได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบ 6 ด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากว่า 15 คือ (1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2) โครงสร้างหลักสูตร (3) การจัดทำสาระหลักสูตร (4) การออกแบบการเรียนรู้ (5) การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (6) การวัดผลประเมินผลผู้เรียน
ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบทในปีการศึกษา 2549 เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร และเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร โดยรวบรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2548 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นในปีการศึกษา 2549 เกี่ยวกับความพร้อมของครู ความพร้อมของของนักเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2548 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ได้ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากทั้ง 2 ปีการศึกษา แต่ปีการศึกษา 2549 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การประเมินด้านผลผลิต ช่วงชั้นที่ 3 โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับน่าพอใจทั้ง 2 ปีการศึกษา แต่ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2549 สูงกว่าปีการศึกษา 2548
ส่วนช่วงชั้นที่ 4 โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับน่าพอใจทั้ง 2 ปีการศึกษา แต่ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2549 สูงกว่าปีการศึกษา 2548
โพสต์โดย ศิริชัย พยัคฆ์ทอง : [3 พ.ย. 2551]
อ่าน [1559] ไอพี : 118.175.217.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม