ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
ชื่อผู้วิจัย อรัญนิตย์ ศรีจันทร์
ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาอาหารกลางวันและพัฒนาสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ให้มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาใน 4 ขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการโดย 1) ศึกษาหลักการ แนวคิดในเรื่อง อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน การจัดอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา ด้วยการวิเคราะห์เอกสารและสรุปเชิงบรรยาย 2) ศึกษาความต้องการอาหารของนักเรียนในเรื่องชนิดของอาหารที่นักเรียนชอบรับประทานและต้องการให้โรงเรียนจัดให้ กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 335 คน มาจากการสุ่มแบบสองขั้นตอนโดยสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ความต้องการอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1- 2 และแบบสอบถามสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ศึกษาสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 20 คน เครื่องมือในการวิจัยคือแบบประเมินมาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนของสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยในขั้นนี้ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาหลักการแนวคิดในเรื่องสุขาภิบาลอาหารกลางวันของโรงเรียนประถม ศึกษา พบว่า การจัดอาหารกลางวันให้บริการแก่เด็กนักเรียน จะทำให้นักเรียนได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและหลักการสุขาภิบาลอาหาร คือ ได้รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัย สะอาด และปลอดภัย จะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
2. ผลการศึกษาความต้องการอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 -2 พบว่า ประเภท ของอาหารที่นักเรียนต้องการมากที่สุด คือ อาหารจานเดียว ลำดับที่ 2 คือ ต้ม-ตุ๋น ลำดับที่ 3 คือ แกง และอาหารที่นักเรียนต้องการมากที่สุด ลำดับที่ 1- 5 คือ ข้าวผัด ไข่ต้ม แกงเผ็ดหมู/ไก่ใส่ฟักทอง ก๋วยจั๊บญวน ก๋วยเตี๋ยว ตามลำดับ
3. ผลการศึกษาความต้องการอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 6 พบว่า
ประเภทของอาหารที่นักเรียนต้องการมากที่สุด คือ อาหารจานเดียว ลำดับที่ 2 คือ เครื่องจิ้ม ลำดับที่ 3 คือ แกง และอาหารที่นักเรียนต้องการมากที่สุด ลำดับที่ 1- 10 คือ ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บญวน แกงเผ็ดหมู/ไก่ใส่ฟักทอง น้ำพริกปลาทู-ไข่ต้ม น้ำพริกกะปิ-ปลาทูทอด น้ำพริกอ่อง แกงจืด ข้าวต้ม และแกงจืดวุ้นเส้น ตามลำดับ
4. ผลการศึกษาสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางใน 7 เรื่อง คือ สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่ปรุงอาหาร อาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ขยะและน้ำโสโครก ห้องน้ำห้องส้วม และผู้ประกอบอาหาร
ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนา ดำเนินการโดย 1) จัดรายการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 3,590 คน ประกอบด้วย ข้าวและอาหาร 1 อย่าง หรืออาหารจานเดียว พร้อมอาหารว่าง โดยจัดเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ถึง 23 มกราคม 2552 รวม 12 สัปดาห์ ฤดูกาล 2) ดำเนินการปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ใน 7 เรื่อง คือ สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร อาหาร ภาชนะและอุปกรณ์ ขยะและน้ำโสโครก ห้องน้ำห้องส้วม และผู้ประกอบอาหาร ด้วยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เหมาะสม การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหาร และการนิเทศภายใน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2551 ถึง 30 มกราคม 2552
ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม และประเมินผล ดำเนินการโดย 1) ประเมินสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 20 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบประเมินสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ประเมินการปฏิบัติตนตามสุขวิทยาส่วนบุคคล และสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบอาหาร กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จำนวน 13 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบประเมินการปฏิบัติงานตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลและสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบอาหาร เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) คุณภาพของการจัดสุขาภิบาลอาหารกลางวันของโรงเรียน เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 335 คน ครู 92 คน และผู้ปกครอง 335 คน มาจากการสุ่มแบบสองขั้นตอน โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ คือ แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม ศึกษา ปีที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจของครู และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ปกครอง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยในขั้นนี้ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน คือ ด้านอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ขยะและน้ำโสโครก และห้องน้ำห้องส้วม และมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่รับประทานอาหาร สถานที่ปรุงอาหาร และผู้ประกอบอาหาร
2. ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตนตามสุขวิทยาส่วนบุคคลและสุขาภิบาลอาหารของ ผู้ประกอบอาหารของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ พบว่า มีการปฏิบัติถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้ง 5 ด้าน คือ สถานที่เตรียม - ปรุง และรับประทานอาหาร อาหาร น้ำ น้ำแข็งและเครื่องดื่ม ภาชนะและอุปกรณ์ การรวบรวมขยะและน้ำโสโครก และผู้ประกอบอาหาร
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน พบว่า
3.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีความพึงพอใจต่อ การจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
3.2 ครูมีความพึงพอใจต่อการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการ การบริการอาหารกลางวันสำหรับแก่นักเรียน และผู้ประกอบอาหาร
3.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงให้มีคุณภาพ โดยนำผลจากการติดตามและประเมินผลในการจัดอาหารกลางวันและสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ไปปรับปรุงการจัดอาหารกลางวันและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กระบวนการวิจัยและพัฒนาใน 4 ขั้นตอน มีผลทำให้การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์มีคุณภาพจริง

โพสต์โดย รองอรัญนิตย์ ศรีจันทร์ : [15 ธ.ค. 2552]
อ่าน [2655] ไอพี : 172.16.2.181
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม