ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ผู้วิจัย นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2551
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการสังเกต และขั้นสะท้อนผล ผู้ร่วมวิจัยได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จำนวน 11 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นละ 5 คน รวมจำนวน 30 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นละ 5 คน รวมจำนวน 30 คน โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาคือ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสังเกตแบบตรวจสอบรายการ (Checklists) แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การวิเคราะห์และการจัดกระทำข้อมูล ผู้วิจัยได้นำข้อมูล
ที่ได้มารวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามขอบเขตของการวิจัย จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ส่วนความพึงพอใจ
ผู้วิจัยนำมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
ก่อนการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่านน้อยมาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย ไม่ต่อเนื่อง และให้ความสำคัญ
ในเรื่องการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านน้อยมาก
หลังการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่านตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในวงรอบที่ 1 พบว่า ครูสามารถนำความรู้ แนวทางเทคนิค และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านได้อย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกเว้นกิจกรรมแนะนำหนังสือ และกิจกรรมข่าวและสาระน่ารู้ สมควรได้รับการพัฒนาต่อไป
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้นำกิจกรรมที่ต้องพัฒนามาดำเนินการต่อในวงรอบที่ 2
โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ การประชุมระดมความคิด โดยการปรับขั้นตอนในการแนะนำหนังสือ
และกิจกรรมข่าวและสาระน่ารู้ โดยให้ผู้นำเสนอมีการฝึกเตรียมความพร้อมกับครูผู้รับผิดชอบ
เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ จึงทำให้การดำเนินกิจกรรมทั้งการแนะนำหนังสือและการรายงาน
ข่าวและสาระน่ารู้มีความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลจากการพัฒนาทำให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่านได้อย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุด และรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.17 นอกจากนี้ผลการทดสอบ O – NET
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสูงกว่าระดับชาติ ทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.38
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 42.80 และคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของชาติ คือ 42.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.50 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 46.45 และเฉลี่ยร้อยละของชาติ คือ 43.76 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.59 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 52.59 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละของชาติ คือ 51.00 ผลจากคะแนนการทดสอบของนักเรียนทำให้ครูได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติ จำนวน 3 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์
เขต 4 นอกจากนี้ยังทำให้ผู้บริหารได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น เกียรติบัตรผู้บริหารรักการอ่าน
และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนรักการอ่าน เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับชาติ ทั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้รับการประเมิน
เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู
และผู้ปกครอง พบว่า นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52

โพสต์โดย นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ : [15 ธ.ค. 2552]
อ่าน [1045] ไอพี : 118.175.173.120
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม