ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองรักษ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองรักษ์
ผู้ศึกษา นายธวัชชัย กิรัมย์
ที่ปรึกษา พระมหาบุญถิ่น ปุญญสิริ
นายเกียรติ เข็มบุพผา
นายสมเกียรติ สวงรัมย์
นายสมชาย ไกรศุทธิกานต์
นายเมธี วิสาพรม
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ ปีที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ เพื่อศึกษาผลสำเร็จของโครงการ การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ ศึกษาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนศึกษาจากผลสำเร็จของโครงการ 39 โครงการ โดยใช้แบบสรุปรายงานโครงการ ศึกษาการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยการประเมินระดับคุณภาพตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 10 คน ที่ปรึกษาประจำห้องเรียน จำนวน 12 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน คือ (1) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (2) มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ (3) มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา (4) มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน นักเรียน จำนวน 74 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 156 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 10 คน ที่ปรึกษาประจำห้องเรียน จำนวน 12 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น 0.73 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น 0.69 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับผลการผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.82 และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับความพึงพอใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.79 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า
1. การศึกษาความสำเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ โดยใช้โครงการ จำนวน 39 โครงการ พบว่า ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
2. การประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 4 ด้าน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดี (µ = 3.36)
3. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 4 ด้าน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.51)
4. ปัญหา อุปสรรคที่ควรแก้ไข คือ โรงเรียนมีงานนอกเหนือจากงานประจำมาก (ร้อยละ 57.45) ได้รับงบประมาณจากทางราชการน้อยเกินไป (ร้อยละ 51.06) และห้องพิเศษต่าง ๆ ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 44.68)
5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน คือ ควรจัดหาห้องพิเศษเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 47.22) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สอนนักเรียน (ร้อยละ 44.44) และควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกอ่านให้มากขึ้น (ร้อยละ 36.11)
จากผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดี (µ = 3.36) และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.51) ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของสำนักงานรับรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสองเมื่อวันที่ 18,19,22 มิถุนายน 2552 ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (µ = 3.60)

โพสต์โดย นายธวัชชัย กิรัมย์ : [14 ธ.ค. 2552]
อ่าน [2171] ไอพี : 118.175.176.245
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม