ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ยโสธร
ปีการศึกษา 2551
ผู้ประเมิน นายวิทยา พลศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ปีทีพิมพ์ 2551

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการ 2) ประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ 3) ประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ และ5) ประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อวิทยาลัย ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา
โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ผู้บริหาร 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 68 คนและนักศึกษา ชั้นปวช. 2-3 และ ปวส.1-3 จำนวน 185 คนรวมกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด จำนวน 258 คน โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า สภาวะแวดล้อมของโครงการโดยรวมมี
ความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2 ความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการฯ พบว่า โครงการมี
ความพร้อมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด คือ มีความพร้อมในระดับดำเนินการโครงการได้
มีบุคลากรที่ร่วมดำเนินงานตามโครงการพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการฯ พบว่าทั้งใน
ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน และขั้นประเมินผลและรายงาน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่า ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน โดยรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน พบว่าโดยรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ขั้นประเมินผลและรายงานพบว่า โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ผลการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามโครงการ
นิเทศภายในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในทุกกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ ผลการปฏิบัติงานของครูตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า
4.1 เรื่องการปฏิบัติงานของครู เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยรวมครูปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
4.2 เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบ
การเรียนการสอนโดยรวม ครูผลิตสื่อและใช้สื่อประกอบการเรียนอยู่ในระดับมาก
4.3 เรื่องผลการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลตามสภาพจริง โดยรวม ครูปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับมาก
4.4 เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยรวม ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก
4.5 เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน โดยรวม ครูมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในอยู่ในระดับมากที่สุด
4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. ประเมินผลกระทบของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนักศึกษา
ที่มีต่อการดำเนินการโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบจากแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open Form) พบว่า มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบโดยรวม มีผู้เสนอแนะข้อคิดเห็นจำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 45.68
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และการผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน จัดหาเอกสาร ตำราไว้สำหรับครู ให้เพียงพอและมีความทันสมัย จัดให้มีการสาธิตการสอนให้มากขึ้น และจัดให้ผู้นิเทศที่สังเกตการสอนของครู ให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบ และมีความสม่ำเสมอเป็นระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาการนิเทศภายในต่อไป

โพสต์โดย นายวิทยา พลศรี : [10 ธ.ค. 2552]
อ่าน [1463] ไอพี : 202.143.172.45
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม