ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเกษตรคามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ปีงบประมาณ 2550 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากร ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 98 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 98 คน โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ปีการศึกษา 2550 รวมทั้งสิ้น 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามสำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 2) แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 3) แบบสอบถามสำหรับนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
การประเมินด้านบริบทพบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันในระดับมากที่สุด และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในระดับมาก ทำเลที่ตั้งและพื้นที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก มีสภาพภูมิอากาศบริเวณที่ตั้งมีความเหมาะสมในการทำการเกษตร ตลอดจนทำเลที่ตั้งของโรงเรียนมีความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการสรุปได้ว่าการประเมินด้านบริบทสิ่งที่ประเมินบรรลุผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ทุกเรื่อง
การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการในระดับมาก งบประมาณมีความเพียงพอ โดยมีงบประมาณซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ทันตามกำหนด มีงบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ครบตามต้องการ วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งเอกสาร คู่มือในการทำเกษตร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เช่น ทำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเพาะเห็ด บุคลากรมีความรู้ความถนัดในงานที่ทำ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่นได้ดี การจัดการมีความเหมาะสมในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีแผนปฏิบัติการโครงการที่มีความชัดเจน การจัดกิจกรรมโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ บุคลากร นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนปฏิบัติการโครงการ สรุปได้ว่าการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าสิ่งที่ประเมินบรรลุผลตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกเรื่อง
การประเมินด้านกระบวนการพบว่า การประชาสัมพันธ์และการประสานสัมพันธ์มีความเหมาะสมในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมโครงการอย่างชัดเจนทั่วถึง มีการประสานสัมพันธ์กับหน่วยงาน สถานศึกษา ของทางราชการหรือเอกชน เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ในส่วนของการจัด การเรียนรู้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร การเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอย่างหลากหลาย การจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ในเรื่องของการจัดกิจกรรมหรือโครงการ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรหรือโครงการ กิจกรรมหรือโครงการ สามารถฝึกทักษะกระบวนการทำงาน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันสรุปได้ว่าการประเมินด้านกระบวนการ สิ่งที่ประเมินบรรลุผลตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกเรื่อง
การประเมินด้านผลผลิตพบว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก นักเรียนสามารถนำความรู้จากโครงการบูรณาการกับการเรียนรายวิชาอื่นๆ มีความรู้ความเข้าใจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจำวันได้ มีความรู้ทักษะเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน โรงเรียนมีการแบ่งปันผลผลิตหรือกำไรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีการศึกษาวิจัยพัฒนาการจัดการเกษตรผสมผสานให้เป็นแหล่งข้อมูลศึกษาแก่ชุมชน เผยแพร่การทำเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานของความพอเพียงในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แผ่นพับ ใบความรู้ เป็นต้น นำผลผลิตที่ได้จากโครงการไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนประชาชนในชุมชนมีความรู้เรื่องการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานของความพอเพียง สรุปได้ว่า การประเมินด้านผลผลิต สิ่งที่ประเมินบรรลุผลตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกเรื่อง

โพสต์โดย นิรันดร หมื่นสุข : [9 ธ.ค. 2552]
อ่าน [1538] ไอพี : 202.143.173.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม