ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินคุณภาพโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ผู้ประเมิน นายสมชาย จิวสืบพงษ์
ปีทีประเมิน 2551

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การรายงานผลการประเมินคุณภาพโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน พิจิตรพิทยาคมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยทำการประเมินกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 607 คน แบ่งเป็น นักเรียนจำนวน 276 คน ผู้ปกครอง จำนวน 276 คน ครูคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมงานปกครองและ ครูคณะกรรมการประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 22 คน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่าย จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน คือแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งพัฒนาและปรับปรุงจาก พรทิพย์ เจริญสุข จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับนักเรียนเป็นผู้ประเมิน 1 ฉบับ ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน 1 ฉบับ ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมิน 1 ฉบับ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายเป็น
ผู้ประเมิน 1 ฉบับ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมจำนวน 2 ฉบับ เก็บข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน
ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พบว่า ตัวชี้วัดในทุกมาตรฐานในแต่ละด้าน สรุปภาพรวมได้ดังนี้
1. มาตรฐานคุณภาพด้านปัจจัย
1.1 นักเรียนเป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัด มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.65 ซึ่งตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้ปกครอง
มีการติดต่อสื่อสารให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีคุณภาพอยู่ระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.89 ตัวชี้วัดที่มี ค่าเฉลี่ยระดับดี ต่ำสุดคือ มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัด
ที่ 2 ครูมีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และมีวิจารณญาณในการรักษาความลับของนักเรียน
ค่าเฉลี่ย 2.43
1.2 ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัด มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.90 ซึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัด
ที่ 1 ผู้ปกครองมีการติดต่อสื่อสารให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.97 มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้ปกครองมีการสอดส่องดูแลพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์เพื่อการตักเตือน และ ช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ และมาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบบริเวณโรงเรียนระบบสาธารณูปโภคที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 2.87 เท่ากัน
1.3 ครูเป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัด มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.71 ซึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้บริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน และ
มาตรฐานที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4 มีการติดต่อสื่อสารให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สูงสุด ค่าเฉลี่ย 2.91 เท่ากัน มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3 เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการแนะแนว และการให้คำปรึกษา
ค่าเฉลี่ย 2.45
1.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่าย เป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.71 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4 ซึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
การรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สูงสุด ค่าเฉลี่ย 2.94 มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 5 ตัวชี้วัด ที่ 2 มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นมาตรฐานสำหรับผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ได้ และ มาตรฐานที่ 5 ตัวชี้วัด ที่ 3 มีคู่มืออุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อต่างๆ ที่ทันสมัยสำหรับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีสถานที่จัดเก็บที่ง่ายต่อการนำไปใช้ ค่าเฉลี่ย 2.39 เท่ากัน2. มาตรฐานคุณภาพด้านกระบวนการ
2.1 ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมทุกมาตรฐานและ มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.52 มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมทั้งด้านสุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจ และบรรยากาศการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.57 มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีค่าเฉลี่ยคุณภาพอยู่ในระดับดี ต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 มีการดำเนินการติดต่อประสานงานระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย คือ 2.47
2.2 ครูเป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.78 มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัด
ที่ 2 มีการวางแผนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน , มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการนิเทศติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ,มาตรฐานที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1 มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล และมีการคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา, มาตรฐานที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 6 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมทั้งด้านสุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจ และบรรยากาศการเรียนรู้ และ มาตรฐานที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 7 มีการจัดสภาพแวดล้อมจัดกิจกรรม และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้อต่อความปลอดภัยของนักเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สูงสุด ค่าเฉลี่ย 2.91 เท่ากัน มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 9 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ ความสามารถ พัฒนาการตลอดจนข้อจำกัดด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 2.45
2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่าย เป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2. 73 มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1 มีการวางแผนเพื่อประสานงานระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและ ผู้เกี่ยวข้อง , มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานการติดต่อประสานงานระหว่างครู ที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง , มาตรฐานที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2 มีการช่วยเหลือนักเรียนและให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน และ มาตรฐานที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 มีการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนและผู้ปกครอง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สูงสุด ค่าเฉลี่ย 2.91 เท่ากัน มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 8 มีการจัดกฎเกณฑ์ ระเบียบในเรื่องระบบการประเมินนักเรียน กลุ่มเสี่ยง มีปัญหา
ด้านความปลอดภัยและการคุ้มครอง ค่าเฉลี่ย 2.45

3. มาตรฐานคุณภาพด้านผลผลิต
3.1 นักเรียนเป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.82มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนไม่เสพสิ่งรวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีสูงสุด มีค่าเฉลี่ย 2.99 มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อม ทีเป็นอันตรายทั้งในและนอกโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.68
3.2 ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.65 เมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัด พบว่า
มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติดรวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สูงสุด ค่าเฉลี่ย 2.91 มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย เพื่อให้มีความมั่นคงทางอารมณ์และมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น ค่าเฉลี่ย 2.49
3.3 ครูเป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ พบว่า มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1,3 และ 4 นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย , สามารถที่จะเลือกคบเพื่อนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ และไม่เสพสิ่งเสพติดรวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.00

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สรุปได้ดังนี้
นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.91 หัวข้อความพึงพอใจระดับมากที่สุด สูงสุด คือ การร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนทำให้ผู้ปกครองใส่ใจนักเรียนมากขึ้น และโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทราบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.96 เท่ากัน หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด คือครูที่ปรึกษาให้ความสนิทสนมและเป็นกันเองกับนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.82

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สรุปได้ดังนี้
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อโครงการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.92
หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมากที่สุด สูงสุด คือโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สร้างความมั่นใจในการนำนักเรียนในปกครองมาเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.98 และหัวข้อ หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนในปกครองของท่านได้รับการเอาใจใส่ด้านการเรียนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.85
โพสต์โดย นายสมชาย จิวสืบพงษ์ : [6 ธ.ค. 2552]
อ่าน [1205] ไอพี : 113.53.205.176
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม