ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อฝึกทักษะทางภาษาและพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี

คำนำ

เอกสารการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อฝึกทักษะทางภาษาและพัฒนาการคิด
สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นผลงานทางวิชาการประกอบการพิจารณา เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
เอกสารฉบับนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งได้แก่ กิจกรรมฝึกทักษะทางภาษาและพัฒนาการคิด โดยใช้เพลง เกม นิทาน คำคล้องจ้อง การสนทนา การสาธิต การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ การเล่นบทบาทสมมติ เป็นต้น
ขอขอบพระคุณ นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ คณะครู และนักเรียน ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานมาโดยตลอด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และผู้ที่ศึกษาค้นคว้า
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

บรรจบ เจียมถนอม
ครูโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์

คำแนะนำในการใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. เอกสารการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นเอกสารสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ สาระการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๑เรื่อง หนูเป็นเด็กดี ชุดที่ ๒ “ร่างกายของเรา”
๒. ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในแผนการจัดประสบการณ์ที่ ๒ การนำเอกสารเล่มนี้ไปใช้ในการสอน ครูจะต้องเตรียมสื่อการสอนที่มีในเอกสารให้พร้อม เพื่อแจกให้นักเรียนทุกคน ได้แก่ บัตรคำศัพท์ และแบบฝึกที่ ๒.๑ แบบฝึกที่ ๒.๒
๓. ครูปฏิบัติการสอนตามขั้นตอนในแผนการจัดประสบการณ์
๔. หลังจากนักเรียนทำกิจกรรมครบทุกขึ้นตอน นักเรียนทำแบบฝึก
๕. ครูประเมินทักษะทางภาษาและการคิด
๖. ครูกรอกคะแนน

สารบัญ

หน้า
คำนำ ก
คำชี้แจงในการใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ข
แผนการจัดประสบการณ์ที่ ๒ ๑
ภาคผนวก ๕
นิทาน เรื่อง “ก้อนเมฆกับสายรุ้ง” ๖
เพลง “เพื่อนฉัน” ๗
คำคล้องจอง “อาบน้ำ” ๘
แบบฝึกที่ ๒.๑ “เหมือนกัน” ๙
แบบฝึกที่ ๒.๒ “ต่างกัน” ๑๐
แบบประเมินทักษะทางภาษาและการคิด ๑๑
แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกและแบบประเมิน ๑๒
เอกสารอ้างอิง ๑๓
ตัวอย่างบัตรคำศัพท์ ๑๔

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. จำแนกประเภทของเครื่องใช้ส่วนตัวและของเล่นได้ตามเกณฑ์กำหนด
๒. รู้จักใช้และจัดเก็บรักษาเครื่องใช้ส่วนตัวและของเล่นอย่างถูกวิธี
๓. จัดเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวและของเล่นทุกครั้งที่นำออกมาใช้
๔. แสดงความคิดเห็น วางแผน ตัดสินเลือก และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์ ที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้
๑. สาระที่ควรเรียนรู้ (เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง)
๑.๑ การจำแนกประเภทของเครื่องใช้ส่วนตัวและของเล่นด้วยตัวเอง
๑.๒ การใช้และจัดเก็บรักษาเครื่องใช้ส่วนตัวและของเล่นอย่างถูกวิธี ๒. ประสบการณ์สำคัญ
๒.๑ ด้านสติปัญญา ได้แก่
๑) การคิด
๒) การใช้ภาษา
๓) การสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ
๔) การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
๒.๒ ด้านสังคม ได้แก่
๑) การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๒) การปฏิบัติกิจวัตรของตนเอง
๓) การแสดงความคิดเห็น วางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
๑. ครูนำแผนภูมิคำคล้องจอง “ของใช้” ติดบนกระดาน อ่านให้นักเรียนฟัง พร้อมชี้
คำทีละคำ นักเรียนอ่านตามทีละวรรค แล้วสังเกตว่า มีของใช้กี่อย่าง อะไรบ้าง ของใช้เหล่านี้จัดอยู่ในประเภทเดียวกันหรือไม่ ให้เหตุผล จากนั้นให้นักเรียนออกมาช่วยกันขีดเส้นใต้คำที่เป็น
ของใช้ทุกคำ

คำคล้องจอง “ของใช้”
ฉันมีชามข้าวใบใหญ่ ช้อนส้อมใหม่ใหม่ ถ้วยแก้วก็มี
ตั้งไว้บนโต๊ะตัวนี้ แล้วนั่งเก้าอี้ กินข้าวได้เลย


ขั้นจัดประสบการณ์
๒. ครูแจกบัตรภาพเครื่องใช้ส่วนตัวและของเล่นให้นักเรียนคนละ ๑ ภาพ ได้แก่ แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว รองเท้า กระเป๋านักเรียน ถุงเท้า สมุด โดมิโน ตุ๊กตา ผ้าพันคอ ลูกบอล เสื้อ กางเกง แว่นตา และผ้าเช็ดหน้า
๓. ให้นักเรียนจัดกลุ่มประเภทของเครื่องใช้และของเล่นที่มีในภาพเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยวิ่งจับกลุ่มกันตามความคิดเห็นของนักเรียน เป็นการแบ่งกลุ่ม
๔. เมื่อนักเรียนรวมกลุ่มจัดประเภทของเครื่องใช้ส่วนตัวและของเล่นเรียบร้อยแล้ว ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนทีละกลุ่ม
- สิ่งของที่อยู่ในภาพเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวหรือของเล่น
- ทำไมนักเรียนจึงจัดสิ่งของในภาพให้เป็นประเภทเดียวกัน
- สิ่งของที่มีในกลุ่มนักเรียน นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
๕ ครูเล่านิทาน เรื่อง “เมื่อไม่เก็บก็ไม่มี” ให้นักเรียนฟัง

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. แผนภูมิเนื้อเพลง “เพื่อนฉัน”
๒. แผนภูมิคำคล้องจอง “อาบน้ำ”
๓. บัตรภาพ ๑๐ แผ่น
๔. ภาพเด็กที่สกปรกมอมแมม และเด็กที่ดูสะอาดเรียบร้อย
๔. แบบฝึกที่ ๒.๑ “เหมือนกัน”
๕. แบบฝึกที่ ๒.๒ “ต่างกัน”
๖. แบบประเมินทักษะทางภาษาและการคิด

การวัดและประเมินพัฒนาการ

วิธีการวัด เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน
๑. สังเกตการอ่านและการจำแนกคำศัพท์ แบบประเมินทักษะทางภาษาและการคิด นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
๒. ทำแบบฝึก แบบฝึกที่ ๒.๑ - ๒.๒ นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ภาคผนวก


ก้อนเมฆกับสายรุ้ง


(ขวัญตา ทุนเทพย์ ผู้แต่ง)ทุกครั้งหลังฝนตก เจ้ารุ้งกินน้ำแสนสวยก็จะออกมายืนโค้งตัวอยู่บนท้องฟ้า
เมฆน้อยก้อนหนึ่งแอบมองรุ้งกินน้ำด้วยความอิจฉา “รุ้งกินน้ำนี้ช่างสวยเสียจริงนะ”
มีตั้งเจ็ดสี ม่วง คราม น้ำงิน เขียว เหลือง แสด แดง ใครเห็นก็ชื่นชม แล้วมันก็มองดูตัวเอง และเพื่อน ๆ ของมัน “ดูพวกฉันซิ รูปร่างแปลกประหลาด ลอยไปลอยมา มีแต่
สีขาว แล้วอีกไม่นานก็อ้วนกลายเป็นก้อนเมฆสีดำน่าเกลียดน่าชัง” เจ้าก้อนเมฆอยากจะมีสีสวยเหมือนกับรุ้งกินน้ำบ้าง มันจึงไปเอาสีทั้งเจ็ดสีเหมือนสีรุ้งกินน้ำมาทาตัวของมัน เมื่อทาสีเรียบร้อยแล้ว มันก็ออกจากบ้านด้วยความภูมิใจ ขณะนั้นเองมีนกป่าฝูงหนึ่ง
บินผ่านมาเห็นเจ้าก้อนเมฆ ก็หยุดดู แล้วหัวเราะเสียงดัง “ฮ่ะ ฮ่ะ ฮา ก้อนเมฆก้อนนี้
ช่างประหลาดเหลือเกิน ตลกจัง” ก้อนเมฆรีบลอยหนีไป “เจ้าพวกนกป่าช่างมองไม่เห็นความงามของฉันเลย” ก้อนเมฆลอยไปหาดวงดาวที่เคยเล่นกับมัน เพื่อจะอวดสีสวย ๆ
บนตัว “นี่ พวกเรา ดูซิฉันสวยไหม” ดวงดาวทั้งหลายต่างพากันตลกขบขัน และขับไล่ก้อนเมฆน้อย “พวกเราไม่มีเพื่อนเล่นประหลาดอย่างเธอหรอก ไป ไป” ดวงดาวทั้งหลายต่างช่วยกันไล่เจ้าก้อนเมฆน้อย เจ้าก้อนเมฆน้อยร้องไห้เสียใจ รุ้งกินน้ำได้ยิน จึงถามว่า “ใครรังแกเธอหรือ” ก้อนเมฆน้อยจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้รุ้งกินน้ำฟัง รุ้งกินน้ำจึงปลอบโยนเมฆน้อยว่า “เธอนะเป็นก้อนเมฆที่สวยอยู่แล้ว แล้วตัวเธอก็มีประโยชน์
มากกว่าฉันอีก พวกเธอสามารถกลายเป็นฝนตกลงไป ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต คนและสัตว์ต่างได้ดื่มน้ำจากเธอ มีน้ำเอาไว้ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ แล้วยังทำให้อากาศเย็นสดชื่นด้วย” เมฆน้อยหยุดร้องไห้ “จริง ๆ หรือ” รุ้งกินน้ำพยักหน้า “โลกนี้ขาดเมฆอย่างเธอไม่ได้หรอก เธอจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นก้อนเมฆ” หลังจากนั้นเจ้าก้อนเมฆก็ไปล้างสีที่ทาตัวออก และภูมิใจมากที่เกิดเป็นก้อนเมฆ


เพลง “เพื่อนฉัน”


(ไม่ทราบนามผู้แต่ง)

มา มา มองดูซิ
มีเพื่อนเราอยู่ตรงไหน
เพื่อนฉันนั้นมีมากมาย
ฉันจำชื่อได้
เธอชื่อว่า..................
(ค่ะ, ครับ)


คำคล้องจอง “อาบน้ำ”

อาบน้ำซู่ซ่า ล้างหน้าล้างตา
อกสบู่ถูบ่า ถูขาถูตัว
ราดน้ำให้ทั่ว เช็ดตัวทาแป้ง
เสร็จแล้วต้องแต่ง กายให้งดงาม

“เหมือนกัน”
จุดประสงค์ อ่านคำศัพท์และรู้ความหมายของคำศัพท์
ชื่อ-สกุล.................................................................................
คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพและคำศัพท์ที่มีความหม เหมือนกัน

๑. ล้างมือ
๒. ดื่มน้ำ

๓. แปรงฟัน

๔. ออกกำลังกาย

๕. อาบน้ำ

จุดประสงค์ บอกความแตกต่างของภาพหรือคำศัพท์ได้
ชื่อ-สกุล.................................................................................
คำชี้แจง ให้นักเรียนกากบาท X ทับภาพหรือคำที่แตกต่างจากพวกจิตใจ
จิดใจ
จิตใจเอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
ดารุณี ชนะกาญจน์. (2547). การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลโดยการใช้
เกมการศึกษาและแบบฝึกหัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เตือนใจ แก้วรุจินันท์. (2544). การเปรียบพฤติกรรมการตอบสนองของเด็กปฐมวัยต่อการใช้
คำถามต่างระดับในโรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นวลศรี วุฒิกิจ. (2547). การพัฒนาชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการอ่าน
สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา
อำเภอสบเหมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2547). ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยาวภา เดชะคุปต์. (2542). การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : แม็ค.
เรจินา จันทร์เพ็ญ. (2548). การพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
สำหรับเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ลิขิต กาญจนภรณ์. (2546). จิตวิทยาการศึกษา. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วัชรา เล่าเรียนดี. (2548). เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาการคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ศิริจันทร์ ศรีนวลนัด. (2549). การศึกษาผลของการจัดประสบการณ์การเล่านิทานโดยใช้
กิจกรรมศิลปะและการเล่านิทานโดยใช้ภาพประกอบที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และ
ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุภาพร สายสวาท. (2548). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
โดยการจัดประสบการณ์แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

โพสต์โดย นางบรรจบ เจียมถนอม ตำแหน่งคร : [4 ธ.ค. 2552]
อ่าน [3287] ไอพี : 61.19.66.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม