ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการสร้างอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการสร้างอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส และพัฒนาเอกสารประกอบ
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(กีฬาเทเบิลเทนนิส)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ประเมิน : นายสุรชัย พันธุ์นายม ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ปีการศึกษา : ปีการศึกษา 2550

รายงานการสร้างอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(กีฬาเทเบิลเทนนิส) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2550

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา (กีฬาเทเบิลเทนนิส) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิสระหว่างทักษะการตีโต้กับคู่เปรียบเทียบกับ
การตีโต้กับสื่ออุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กีฬาเทเบิลเทนนิส) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ความสำคัญของการศึกษา
1. ได้สื่ออุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
2. ได้เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 5 เรื่อง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. เป็นการนำสื่อประเภทเอกสารประกอบการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา(กีฬาเทเบิลเทนนิส) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งช่วยลดบทบาทการสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกีฬา และการออกกำลังกาย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นักเรียนรู้และเข้าใจกฎกติกาเล่นกีฬา
เทเบิลเทนนิส
4. เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา(กีฬาเทเบิลเทนนิส) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

5. เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ความเที่ยงตรงจากการทดสอบวัดค่าความแรงดันลมของเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส มี 4 ระดับ มีความเที่ยงตรงคิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านให้ความเห็นตรงกันว่าเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิสมีความเหมาะสมในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถนำไปใช้งานประกอบการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ แสดงว่าเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิสตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
2. เปรียบเทียบผลการเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิสระหว่างทักษะการตีโต้กับคู่เปรียบเทียบกับการ
ตีโต้กับสื่ออุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
2.1 ค่าเฉลี่ยผลการเรียนก่อนการฝึก หลังการฝึก 6 สัปดาห์และหลังการฝึก 12 สัปดาห์
ด้านการตีโต้ลูกหน้ามือและหลังมือกับคู่ของนักเรียนมีค่า 11.475, 11.775, 13.675 และ 11.925, 13.175, 15.65 ตามลำดับ
2.2 ค่าเฉลี่ยผลการเรียนก่อนการฝึก หลังการฝึก 6 สัปดาห์ และหลังการฝึก 12 สัปดาห์ ด้านการตีโต้ลูกหน้ามือและหลังมือกับอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสของนักเรียนมีค่า 16.05, 20.825, 26.75 และ 17.675, 23.225, 31.025 ตามลำดับ
2.3 ค่าสูงสุดและต่ำสุด ผลการเรียนด้านการตีโต้ลูกหน้ามือระหว่างคู่กับอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสของนักเรียนแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุด ผลการเรียนก่อนการฝึก หลังการฝึก 6 สัปดาห์ และหลังการฝึก 12 สัปดาห์ ด้านการตีโต้ลูกหน้ามือระหว่างคู่กับอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสของนักเรียน โดยด้านการตีโต้ลูกหน้ามือกับคู่มีค่าสูงสุดคือ 22, 22, 24, ตามลำดับ และมีค่าต่ำสุด 5, 6, 8, ตามลำดับ ส่วนด้านการตีโต้ลูกหน้ามือกับอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส มีค่าสูงสุดตาม 25, 28, 34 ลำดับ และมีค่าต่ำสุด 11, 16, 20 ตามลำดับ
2.4 แสดงค่าสูงสุดและต่ำสุด ผลการเรียนก่อนการฝึก หลังการฝึก 6 สัปดาห์ และหลัง
การฝึก 12 สัปดาห์ ด้านการตีโต้ลูกหลังมือระหว่างผนังกับอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสของนักเรียน โดยด้านการตีโต้ลูกหลังมือกับคู่มีค่าสูงสุด 29, 30, 32 ตามลำดับ และมีค่าต่ำสุด 5, 6, 9 ตามลำดับ ส่วนด้านการตีโต้ลูกหน้ามือกับอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส มีค่าสูงสุด 32, 35, 39 ตามลำดับ และมีค่าต่ำสุด 12, 18, 23 ตามลำดับ
3. จากรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(กีฬาเทเบิลเทนนิส) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2550 ที่ผู้รายงานรับผิดชอบสอน จำนวน 40 คน ปรากฏผลดังนี้
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(กีฬาเทเบิลเทนนิส)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 81.32 / 85.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนดไว้คือ 80/80
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนเอกสารประกอบ
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(กีฬาเทเบิลเทนนิส) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ทั้ง 5 เรื่อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าก่อนเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(กีฬาเทเบิลเทนนิส) นักเรียนมีความรู้อยู่บ้าง แต่เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(กีฬาเทเบิลเทนนิส) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้ว นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกีฬา และทักษะด้านกีฬา ดีขึ้น ตามหลักเกณฑ์ทางพลศึกษาได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำความรู้มาทำข้อทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนมากกว่าก่อนเรียน ฉะนั้นเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(กีฬาเทเบิลเทนนิส) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 5 เรื่อง จึงเป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
5. ผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(กีฬาเทเบิลเทนนิส) ทั้ง 5 เรื่อง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนเรียน 50.75 คะแนนการทำกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 81.32 คะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียน 85.35 มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 34.60 และนักเรียน
มีความก้าวหน้าแต่ละเรื่อง
6. นักเรียนได้แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิส ดังนี้
6.1 คุณลักษณะของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา(กีฬาเทเบิลเทนนิส) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่ตอบสูงสุดพบว่า นักเรียนเห็นด้วยมากที่สุด คือ 3.50 ระดับดี คือ ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้
6.2 นักเรียนชายส่วนใหญ่ แสดงความคิดเห็นว่าอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสช่วยให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาเทเบิลเทนนิส มากที่สุด 71
6.3 นักเรียนหญิง แสดงความคิดเห็นว่าอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสช่วยให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาเทเบิลเทนนิส มากที่สุด 74
6.4 ว่านักเรียนทั้งหมด แสดงความคิดเห็นว่าอุปกรณ์เสริมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
ช่วยให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาเทเบิลเทนนิส มากที่สุด คือ 107

โพสต์โดย นายสุรชัย พันธุ์นายม : [1 ธ.ค. 2552]
อ่าน [2221] ไอพี : 180.180.65.248
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม