ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• นายกิตติธัช จันทร์เพียร

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ผู้รายงาน : นายกิตติธัช จันทร์เพียร


บทคัดย่อ


จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ
1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านประดูเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปีการศึกษา 2550
2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านประดูเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปีการศึกษา 2550
3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านประดูเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียน
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน
บ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสรรค์ เขต 1

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า คณะครู จำนวน 2 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมผู้บริหารและครูซึ่งเป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 24 คน และผู้นำชุมชน ในเขตบริการโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อการประเมินด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยเบื้องต้นของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเพื่อการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า ฉบับที่ 3 แบบสอบถามเพื่อการประเมินด้านผลผลิตการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามเพื่อการประเมินด้านผลผลิตการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า ตามความคิดเห็นของนักเรียน และฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณสถิติ โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ด้านสภาพแวดล้อมตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากที่สุดสามอันดับแรก คือ ข้อ 6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รองลงมาคือ ข้อ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมช่วยปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และ ข้อ 4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช่วยพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตของนักเรียน ผ่านเกณฑ์การตัดสินใจ
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากที่สุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 9 โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน เช่น ป้ายนิเทศ ป้ายคำสอนหลักธรรมทางศาสนาอย่างเหมาะสม รองลงมา คือ ข้อ 1 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินโครงการ และข้อ 3 ผู้บริหารโรงเรียนมีแนวนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมของโครงการ ผ่านเกณฑ์การตัดสินใจ
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ด้านกระบวนการ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากที่สุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานโครงการ รองลงมา คือ ข้อ 6 โรงเรียนได้ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และข้อ 5 การประชุม ปรึกษา วางแผนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์การตัดสินใจ
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ด้านผลผลิตของการดำเนินงาน มีดังนี้
1) การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ด้านผลการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากที่สุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 3 นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตอย่างประมาณตนตามอัตภาพ และ ข้อ 12 นักเรียนมีความสัมพันธ์และความสามัคคีอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน รองลงมา คือ ข้อ 25 นักเรียนอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ และข้อ 6 นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลาเสมอ และข้อ19 นักเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ผ่านเกณฑ์การตัดสินใจ
2) การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ด้านผลการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากที่สุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 29 นักเรียนมีความรักต่อครอบครัว และชุมชน รองลงมา คือ ข้อ 12 นักเรียนมีความรักและความสามัคคีต่อหมู่ และข้อ 3 นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตอย่างประมาณตนตามอัตภาพ ผ่านเกณฑ์การตัดสินใจ
3) การประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากที่สุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 11 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน รองลงมา คือ ข้อ 3 กิจกรรมวันเข้าพรรษาและ ข้อ 5 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและข้อ 6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ผ่านเกณฑ์การตัดสินใจ
โพสต์โดย นายกิตติธัช จันทร์เพียร : [30 พ.ย. 2552]
อ่าน [1246] ไอพี : 203.172.209.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม