ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP)ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MATของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา : นางชนกนาถ อาจยะศรี
บทคัดย่อ


การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP) ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 จำนวน 40 คน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นคือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ตามวัฏจักร 4 MAT จำนวน 15 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.45-0.95 ค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.49-0.97 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.82แบบทดสอบวัดเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ หาคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาภาษาที่ใช้ในแต่ละข้อคำถามว่าสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนมากน้อยเพียงใด ค่าสถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรายงานด้านคุณภาพใช้การบรรยายเชิงพรรณา
ผลการศึกษาเป็นดังนี้
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แต่ละวงจรนักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังรายละเอียดขั้นตอนทั้ง 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์ (ช่วงที่ 1 Why / กระตุ้นสมองซีกขวา) เริ่มต้นจัดกิจกรรมช่วงแรกๆ นักเรียนยกตัวอย่างไม่ได้ วงจรสุดท้ายก็พัฒนาขึ้นจนอธิบายได้ชัดเจน
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์(ช่วงที่ 1 Why /กระตุ้นสมองซีกซ้าย) ระยะต้นๆ นักเรียนยังไม่คล่องแคล่ว วงจรสุดท้ายนักเรียนปฏิบัติได้ด้วยความคล่องแคล่ว
ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาประสบการณ์ (ช่วงที่ 2 What /กระตุ้นสมองซีกขวา) วงจรแรกๆ นักเรียนต้องเรียนรู้ จากรูปต้นแบบ วงจรสุดท้ายนักเรียนปฏิบัติเองจนครบกระบวนการ
ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความรู้ความคิด (ช่วงที่ 2 What /กระตุ้นสมองซีกซ้าย)ระยะแรกนักเรียนยังไม่พัฒนาผลงาน วงจรสุดท้ายทำผลงานได้เร็วและถูกต้องตามเกณฑ์
ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ (ช่วงที่ 3 How / กระตุ้นสมองซีกซ้าย)นักเรียนปฏิบัติงานได้คล่องแคล่วทั้งรายบุคคลและกลุ่มนักเรียนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน (ช่วงที่ 3 How / กระตุ้นสมองซีกขวา) วงจรแรกๆ นักเรียนยังสร้างสรรค์งานไม่สวยและไม่หลากหลาย วงจรสุดท้ายนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลาย ทุกกลุ่ม
ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์ผลงานและประยุกต์ใช้ (ช่วงที่ 4 If / กระตุ้นสมองซีกซ้าย) นักเรียนสามารถวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ของงานของตนเองและของเพื่อนได้อย่างมีหลักการและเหตุผลดีมาก
ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น (ช่วงที่ 4 If / กระตุ้นสมองซีกขวา) นักเรียนวิเคราะห์ผลงานของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลชัดเจนและถูกต้องตามหลักการวิจารณ์ผลงาน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.73 และนักเรียนจำนวนร้อยละ 95.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ70ขึ้นไป
3. และจากการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MATโดยรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.49S.D.=0.64)รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ ความรูสึกที่มีต่อคณิตศาสตร เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตเปนความรูสึกที่ดีและมีความสุขเวลาเรียน คณิตศาสตร เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต มากกวาวิชาอื่น ( = 4.83 S.D.= 0.38)
นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีการทำงานร่วมกัน พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เหมาะที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับทุกๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้


โพสต์โดย นางชนกนาถ อาจยะศรี : [27 พ.ย. 2552]
อ่าน [1258] ไอพี : 58.147.64.106
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม