ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์
ผู้วิจัย นายธวัชชัย กิรัมย์
ที่ปรึกษา พระมหาบุญถิ่น ปุญญสิริ
นายเกียรติ เข็มบุพผา
นายสมเกียรติ สวงรัมย์
นายสมชาย ไกรศุทธิกานต์
นายเมธี วิสาพรม
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ ปีที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) หรือที่เรียกว่ารูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP model) โดยประเมินทั้งระบบของโครงการ 5 ด้าน คือ บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบของโครงการตามทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ ดังนี้ 1 เพื่อประเมินบริบทด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ กับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 3 เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 4 เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ ในประเด็นต่อไปนี้ 4.1 เปรียบ เทียบความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 4.2 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดจากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 4.3 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ และ 5 เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์
การใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินบริบท ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 รูป/คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน ใช้แบบสอบถามการประเมินปัจจัยนำเข้า และการประเมินกระบวนการ ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ใช้แบบสอบถามการประเมินผลผลิต และการประเมินผลกระทบ ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน นักเรียน จำนวน 74 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 156 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ใช้แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการพฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 180 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตและการประเมินผลกระทบ ใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน คณะกรรมการสภานักเรียนเลือกแบบเจาะจง จำนวน 10 คน ที่ปรึกษาประจำห้องเรียนเลือกแบบเจาะจง จำนวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.81 – 0.88 แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.85 – 0.88 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.85 – 0.88 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.70 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าความเที่ยง 0.83 การวิเคราะห์ข้อมูล 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน จัดหมวดหมู่ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดด้วยเทคนิคต่าง ๆ ตามกรอบการศึกษา ศึกษาทำความเข้าใจและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามกรอบแต่ละด้านโดยอาศัยเทคนิคตรวจสอบข้อมูลหลายมิติ (Triangulation Technique) เพื่อแปลความหมาย นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการศึกษาในลักษณะของการบรรยาย (Narrative Form) 2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบบสอบถาม ดำเนินการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หาค่า t - test แบบ dependent ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1. ด้านบริบท พบว่ามีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่ามีความสอดคล้องของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ อยู่ในระดับมาก
3. ด้านกระบวนการ พบว่ามีความเห็นสอดคล้องของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ อยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลผลิต มีการประเมินนักเรียน 3 ด้าน
4.1 การประเมินผลผลิตด้านผลสัมฤทธิ์ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนหลังเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.2 การประเมินผลผลิตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับนักเรียน 3 ด้าน ดังนี้
4.2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านเป็นคนดี อยู่ในระดับมาก
4.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านเป็นคนเก่ง อยู่ในระดับมาก
4.2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข อยู่ในระดับมาก
4.3 การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ อยู่ในระดับมากที่สุด
5. การประเมินผลกระทบที่มีต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นายธวัชชัย กิรัมย์ : [25 พ.ย. 2552]
อ่าน [1179] ไอพี : 110.49.190.29
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม