ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยห้องเรียนพิเศษ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนบรบือ
ผู้ศึกษา นายอนิรุทธ์ สุนทร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนบรบือ อำเภอบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายการกระบวนการพัฒนา และศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบรบือ กระบวนการพัฒนาตามหลักการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (PAOR) จำนวน 2 วงรอบ ในปีการศึกษา 2550-2551 ด้วยกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ คือ
สอนตรงและการสอนสอดแทรกบูรณาการ จัดตั้งธนาคารความดี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อบรมครูและนักเรียน ครูหมู่บ้าน และวัดในโรงเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีละ 753 คน และการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนจากนักเรียน เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และแบบประเมินผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (Dependent samples) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. ผลการประเมินโดยภาพรวมและรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลผลิต เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ
2.1 สถิติการพัฒนาเรียงตามปีการศึกษา 2550-2551 คือ 1) การคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ จำนวน 320 คน และ400 คน 2) การทำพันธสัญญาก่อนเรียน นักเรียนได้ทำพันธสัญญาก่อนเรียนครบทุกคน 3) การเรียนเพื่อเตรียมความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ได้เรียนเพื่อเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนเปิดเรียนครบทุกคน 4) การเรียนการสอนด้วยสื่อ IT นักเรียนได้รับการเรียนการสอนด้วยสื่อ IT ครบทุกคน และได้รับการสอนจากครูต่างประเทศเพิ่มเติม 5) การติวเข้มนอกเวลาเรียน นักเรียนได้รับการติวเข้มครบทุกคน 6) การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน โดยนักเรียน ม.1, ม.2 เรียนปีละ 2 วิชา และนักเรียน ม.4, ม.5 เรียนปีละ 3 รายวิชา 7) การเทียบเคียงคุณภาพกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามครบทุกคน 8) การจัดส่งแข่งขันทางวิชาการ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมการแข่งขันจำนวน 294 คน และ 396 คน 9) การศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครบทุกคน ส่งผลให้นักเรียนมีเกรดเฉลี่ยรวม 3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.19 และร้อยละ 100 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ครบทุกคน ผ่านเกณฑ์พัฒนาทุกกิจกรรม
2.2 ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลังดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนการสอนด้วยสื่อ IT และการติวเข้มนอกเวลาเรียน
2.3 ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลังดำเนินงานมากกว่าก่อนดำเนินงานโดยภาพรวมและแต่ละกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการพัฒนาคุณภาพด้านครูห้องเรียนพิเศษ
3.1 สถิติการพัฒนาเรียงตามปีการศึกษา 2550-2551 คือ 1) การอบรมสัมมนา เฉลี่ยคนละ 12.66, 15.71 ชั่วโมง 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉลี่ยคนละ 12, 24 ชั่วโมง 3) การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เฉลี่ยคนละ 1.15, 1.49 แผน 4) การผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภท IT เฉลี่ยคนละ 1.84, 3.55 ชิ้น 5) การสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล เฉลี่ยคนละ 4.87, 5.64 ประเภท 6) การนิเทศภายใน เฉลี่ยคนละ 4, 7 ครั้ง และ 7) การศึกษาดูงาน เฉลี่ยคนละ 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์พัฒนาทุกกิจกรรม
3.2 ครูมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านครู หลังดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภท IT และการนิเทศภายใน
3.3 ครูมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพด้านครู หลังดำเนินงานมากกว่าก่อนดำเนินงานโดยภาพรวมและแต่ละกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารห้องเรียนพิเศษ
4.1 สถิติการพัฒนา คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรที่เน้น 4 รายวิชา คือ วิทย์-คณิต-ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์ 2) การจัดโครงสร้างการบริหารห้องเรียนพิเศษที่เป็นอิสระและมีคณะกรรมการรับผิดชอบเฉพาะ 3) การระดมทุนเพื่อจัดทำห้องเรียนพิเศษ ห้องละ 100,000 บาท 4) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจากทุกฝ่ายและนำวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศมาพัฒนางาน และ 5) การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์พัฒนาทุกกิจกรรม
4.2 ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารหลังดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดโครงสร้างการบริหารห้องเรียนพิเศษ และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานห้องเรียนพิเศษ
4.3 ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานพัฒนาด้านการบริหารหลังดำเนินงานมากกว่าก่อนดำเนินงานโดยภาพรวมและแต่ละกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผู้อำนวยการโรงเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 ที่ได้รับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เห็นว่า กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยห้องเรียนพิเศษโดยภาพรวม เหมาะสมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย นายอนิรุทธ์ สุนทร : [25 ต.ค. 2552]
อ่าน [1939] ไอพี : 61.19.66.126
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม