ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้าน

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านโพนแดง โดยใช้วิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้น และการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาระดับความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านโพนแดง โดยใช้วิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้น และการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง 2) เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านโพนแดง ก่อนและหลังการฝึกสมาธิเบื้องต้น และการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่กำลังเรียน ในปีการศึกษา 2552 จำนวน 17 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) คู่มือครู การฝึกสมาธิเบื้องต้น สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) โรงเรียนบ้านโพนแดง โดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตามแบบประเมินที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 อยู่ในระดับ ดี 2) คู่มือครู การออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) โรงเรียนบ้านโพนแดง โดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตามแบบประเมินที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 อยู่ในระดับ ดี และ 3) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและปรับปรุงจากแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต แล้วหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( – Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .89
การวิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ได้จากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ก่อนและหลังการทดลอง 2) เปรียบเทียบผลการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่คะแนนของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการทดสอบค่า t (t-test ) ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาและพัฒนาระดับความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนบ้านโพนแดง โดยใช้วิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้น และการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง
1.1 ระดับความฉลาดทางอารมณ์ ด้านดี ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนบ้านโพนแดง โดยใช้วิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้น และการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง องค์ประกอบเรื่องการควบคุมตนเอง ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.64 ( = 10.64) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.57 (S.D = 2.57) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.70 ( = 18.70) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.97 (S.D = 2.97) องค์ประกอบเรื่องเห็นใจผู้อื่น ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.76 ( = 12.76) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.58 (S.D = 2.58) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.58 ( = 19.58) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.55 (S.D = 2.55) และองค์ประกอบเรื่องรับผิดชอบ ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.05 ( = 13.05) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.00 (S.D = 3.00) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.58 ( = 19.58) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.06 (S.D = 2.06) และระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี โดยรวมก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.47 ( = 36.47) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.28 (S.D = 5.28) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.88 ( = 57.88) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.90 (S.D = 3.90)
1.2 ระดับความฉลาดทางอารมณ์ ด้านเก่ง ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนบ้านโพนแดง โดยใช้วิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้น และการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง องค์ประกอบเรื่องมีแรงจูงใจ ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.05 ( = 13.05) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.38 (S.D = 2.38) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.88 ( = 19.88) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.28 (S.D = 2.28) องค์ประกอบเรื่องตัดสินใจแก้ปัญหา ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.58 ( = 13.58) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.93 (S.D = 2.93) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.52 ( = 25.52) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.18 (S.D = 4.18) และองค์ประกอบเรื่องสัมพันธภาพ ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.94 ( = 8.94) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.95 (S.D = 1.95) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.11 ( = 14.11) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.83 (S.D = 1.83) และระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง โดยรวมก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.58 ( = 35.58) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.11 (S.D = 5.11) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.47 ( = 59.47) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.26 (S.D = 5.26)
1.3 ระดับความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนบ้านโพนแดง โดยใช้วิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้น และการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง องค์ประกอบเรื่องภูมิใจตนเอง ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.11 ( = 9.11) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.78 (S.D = 2.78) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.23 ( = 14.23) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.75 (S.D = 1.75) องค์ประกอบเรื่องพอใจชีวิต ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.64 ( = 13.64) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.69 (S.D = 3.69) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.11 ( = 21.11) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.99 (S.D = 2.99) และองค์ประกอบเรื่องสุขสงบทางใจ ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.52 ( = 11.52) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.93 (S.D = 2.93) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.82 ( = 19.82) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.18 (S.D = 3.18) และระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข โดยรวมก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.29 ( = 34.29) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.15 (S.D = 6.15) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 55.23 ( = 55.23) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.57 (S.D = 4.57)
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านโพนแดง ก่อนและหลังการฝึกสมาธิเบื้องต้น และการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง
2.1 ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ด้านดี ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.47 และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.88 และค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างคู่คะแนนเท่ากับ 21.41 ค่า df เท่ากับ 16 และค่า t เท่ากับ 13.74 และเมื่อทำการทดสอบความแตกต่างของผลต่างระหว่างคู่คะแนนของการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า มีค่ามากกว่าจากตารางค่า t แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ด้านเก่ง ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.58 และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.47 และค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างคู่คะแนนเท่ากับ 23.88 ค่า df เท่ากับ 16 และค่า t เท่ากับ 6.89 และเมื่อทำการทดสอบความแตกต่างของผลต่างระหว่างคู่คะแนนของการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า มีค่ามากกว่าจากตารางค่า t แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.29 และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 55.23 และค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างคู่คะแนนเท่ากับ 20.94 ค่า df เท่ากับ 16 และค่า t เท่ากับ 23.55 และเมื่อทำการทดสอบความแตกต่างของผลต่างระหว่างคู่คะแนนของการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า มีค่ามากกว่าจากตารางค่า t แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย นายณัฐวร ขาวเรือง : [21 ต.ค. 2552]
อ่าน [2198] ไอพี : 125.26.158.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม