ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่องานวิจัย รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานประดิษฐ์ของใช้และประดับตกแต่งสวยด้วยมือเรา
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียน(Team Assisted Individualization: TAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2552
ชื่อผู้วิจัย กัญจนา มีศิริ ครู ชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
สถานที่ทำการวิจัย โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานประดิษฐ์ของใช้และประดับตกแต่งสวยด้วยมือเรา ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียน(Team Assisted Individualization : TAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2552
จำนวน 28 คน วัตถุประสงค์ของการศึกษารายงาน เพื่อ
1. เพื่อจัดทำและพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานประดิษฐ์ของใช้และประดับตกแต่งสวยด้วยมือเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานประดิษฐ์ของใช้และประดับตกแต่งสวยด้วยมือเรา ที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานประดิษฐ์ของใช้และประดับตกแต่งสวยด้วยมือเรา
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานประดิษฐ์ของใช้และประดับตกแต่งสวยด้วยมือเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว)
จากรายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานประดิษฐ์ของใช้และประดับตกแต่งสวยด้วยมือเรา ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียน(Team Assisted Individualization : TAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ซึ่งได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2552 จำนวน 28 คน ปรากฏผลดังนี้
1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานประดิษฐ์ของใช้และประดับตกแต่งสวยด้วยมือเรา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและ ครอบครัว) ที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทั้ง 10 เรื่อง
เล่มที่ 1 เรื่อง กันลืม..ด้วยที่คั่นหนังสือ ประสิทธิภาพ 82.00 / 85.00
เล่มที่ 2 เรื่อง กระเป๋าผ้า..น่ารัก ประสิทธิภาพ 82.29 / 85.36
เล่มที่ 3 เรื่อง กระเป๋าผ้า..พอเพียง ประสิทธิภาพ 82.36 / 85.71
เล่มที่ 4 เรื่อง กล่องผ้าสวย ประสิทธิภาพ 82.50 / 86.07
เล่มที่ 5 เรื่อง กล่องเอนกประสงค์ ประสิทธิภาพ 82.86 / 86.43
เล่มที่ 6 เรื่อง ดอกไม้...แสนงาม ประสิทธิภาพ 83.00 / 86.79
เล่มที่ 7 เรื่อง ดอกไม้ของพ่อ ประสิทธิภาพ 83.14 / 85.71
เล่มที่ 8 เรื่อง ดอกไม้ไหว้พระ ประสิทธิภาพ 82.64 / 86.79
เล่มที่ 9 เรื่อง สมุดเล่มสวยด้วยมือฉัน ประสิทธิภาพ 83.43 / 87.14
เล่มที่ 10 เรื่อง เปเปอร์มาเช่..ของใช้คุ้มค่า ประสิทธิภาพ 84.00 / 87.50
รวม 828.21/ 862.50 เฉลี่ยร้อยละ 82.82/ 86.25
ดังนั้น แบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งานประดิษฐ์ของใช้และประดับตกแต่งสวยด้วยมือเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 82.82 / 86.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80

2. คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของการทดสอบก่อนเรียน การทำกิจกรรม การทดสอบ
หลังเรียน และคะแนนความก้าวหน้า โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานประดิษฐ์ของใช้และประดับตกแต่งสวยด้วยมือเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทั้ง 10 เรื่อง พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนเรียน 51.04 คะแนนการทำกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 82.82 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละหลังเรียน86.25 มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 35.21
3. คะแนนข้อทดสอบก่อนเรียนและข้อทดสอบหลังเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการใช้แบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานประดิษฐ์ของใช้และประดับตกแต่งสวยด้วยมือเรา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 55.24 หลังเรียน 82.98 แสดงว่า คะแนนทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 คือ คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดคะแนนทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่า คะแนนจากการวัดผลการทดสอบก่อนเรียน แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการทาง
การเรียนดีขึ้น
4. การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ ชุด พลังแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานประดิษฐ์ของใช้และประดับตกแต่งสวยด้วยมือเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ทั้ง 10 เรื่อง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่ตอบสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.58 หมายถึงนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ แบบฝึกทักษะฝึกความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก
ต่อการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย กัญจนา มีศิริ ครูโรงเรียนชุมชน : [20 ต.ค. 2552]
อ่าน [1596] ไอพี : 118.172.228.185
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม