ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเ

รายงานผลการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 2) สร้างคู่มือการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และ 3) รายงานผลการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ประชากรที่ใช้ในการรายงาน ช่วงที่ 1 การศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และช่วงที่ 3 การศึกษาความเหมาะสมในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 140 คน ได้แก่ ผู้นำชุมชนของบ้านแม่บวน จำนวน 1 คน ผู้นำทางศาสนาของบ้านแม่บวน จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง จำนวน 5 คน คณะกรรมการเครือข่ายดอยเต่าสหศึกษา จำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่บวน จำนวน 9 คน ครูโรงเรียนบ้านแม่บวน จำนวน 5 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บวน จำนวน 99 คน ส่วนช่วงที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ประชากรที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ช่วงที่ 1 ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีจำนวน 2 ตอน ช่วงที่ 2 ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : F.G.D.) ช่วงที่ 3 ได้แก่ แบบสอบถามความเหมาะสมในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีจำนวน 2 ตอน การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานทำการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 - พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วจึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะการบรรยายประกอบตาราง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า
1. ปัญหาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย แต่มีปัญหามากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 อันดับที่สอง ได้แก่ ด้านบุคลากร มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 อันดับที่สาม ได้แก่ ด้านวิชาการ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.29
2. คู่มือการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สร้างโดยนำปัญหาที่พบมากที่สุดของภารกิจในการบริหารทั้ง 4 ด้าน มาทำการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพ แล้วจึงนำมาจัดทำเป็นคู่มือการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพ โดยปัญหาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ที่พบว่าปัญหาอยู่ในอันดับสูงสุด ด้านวิชาการ ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตร ด้านงบประมาณ ได้แก่ การใช้งบประมาณ ด้านบุคลากร ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากร และด้านการบริหารทั่วไป ได้แก่ การวางแผนงานอาคารสถานที่ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นเทคนิคการบริหารของผู้บริหารทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ภาวะผู้นำ (Leadership Process Use) ด้านการจูงใจ (Motivation Force) ด้านกระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication Process) ด้านกระบวนการปฏิสัมพันธ์(Interaction Influence Process) ด้านกระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process) ด้านการกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting) ด้านกระบวนการควบคุมและติดตามงาน (Control Process) และด้านการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม (Performance Goal and Training)
3. ผลการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่าความเหมาะสมในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนบ้านแม่บวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่มีปัญหามากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 อันดับที่สอง ได้แก่ ด้านบุคลากร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อันดับที่สาม ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านวิชาการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16

โพสต์โดย นางจันทรพร ดู่สอน : [20 ต.ค. 2552]
อ่าน [1791] ไอพี : 118.172.103.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม