ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Health and Well-being สำหรับนักเรีย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง Health and Well-being สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษาค้นคา :นางสุนันท์ ภานุไพศาล
ประเภทผลงานวิชาการ :ผลงานวิจัย


บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง Health and Well-being สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายดังนี้1) เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเรื่อง Health and Well-being สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Health and Well-being สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Health and Well-being
โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยครั้งนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 สร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Health and Well-being สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสร้างเอกสารประกอบ คือ คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนและครู แผนการจัดการเรียนรู้
แบบฝึกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปตรวจสอบความเหมาะ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านและนำไปทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน 9 คนและ 34 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาประสิทธิภาพ 80/80 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย
แบบประเมินความเหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องHealth and
Well-being แบบตรวจสอบความสอดคล้องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ ค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากง่าย
ขั้นตอนที่ 2 ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอนภาษาอังกฤษ เรื่องHealth and Well-being สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 41 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย แบบแผนการศึกษาที่ใช้ในการทดลองคือ One-Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที(t-test Dependent)
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จำนวน 41 คน ที่มีต่อการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Health
and Well-being โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนการประมาณค่าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า
1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Health and Well-being นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 เล่ม พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเหมาะสมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( 4.57)
2. ผลการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Health and Well-being พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Health and Well-being โดยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คำอธิบายการใช้ในหนังสือชัดเจนและเข้าใจง่าย (4.64) พึงพอใจกับการวัดผลตามสภาพจริง(4.60)ลักษณะและการจัดเนื้อหามีความเหมาะสม (4.56) เข้าใจเนื้อหาและเนื้อหามีประโยชน์ (4.55) และการใช้รูปภาพทีสื่อความหมายทำให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสม ( 4.51)
โพสต์โดย อ.สุนันท์ ภานุไพศาล : [2 ต.ค. 2552]
อ่าน [1629] ไอพี : 119.42.101.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม