ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผยแพร่ผลงานแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิง
สร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน นางดวงใจ บัวงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ปีการศึกษาที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขากำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมี แบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน (Pre – Experimental Design) แบบ One – Group Pretest – Posttest Design กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขากำแพง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านการเขียน เชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.60 - 1.00 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบทดสอบอัตนัยจำนวน 1 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.40 – 0.80 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 0.72 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม จำนวน 5 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้คือ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ E / E (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยการทดสอบค่าที ( t-test) แบบ Dependent (3) ศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และ (4) หาค่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพ / ของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์จาก
คำขวัญท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ค่าประสิทธิภาพ / เท่ากับ 84.77 / 83.33
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จากคำขวัญ
ของท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพบว่าความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากคำขวัญของท้องถิ่นหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน
4. ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยภาพรวมนักเรียนปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ และทุกด้าน นักเรียนปฏิบัติในระดับปานกลาง ยกเว้นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 นักเรียนกลุ่มที่ 1 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 นักเรียนกลุ่มที่ 3 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
5. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ในภาพรวมพบว่า นักเรียนพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน โดยพึงพอใจกับด้านการวัดและประเมินผลมากที่สุด ลำดับที่สองคือพึงพอใจกับด้านประโยชน์ ลำดับที่สาม คือพึงพอใจกับด้านกิจกรรมการเรียน ลำดับที่สี่ คือ พึงพอใจกับด้านสื่อและอุปกรณ์ และลำดับสุดท้าย คือพึงพอใจกับด้านเนื้อหา

โพสต์โดย ดวงใจ บัวลาม : [1 ต.ค. 2552]
อ่าน [1418] ไอพี : 114.128.35.216
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม