ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ขอเผยแพร่ผลงาน

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 : ศาสนา
ศีลธรรมและจริยธรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค
จิ๊กซอว์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน นางวันดี มาตรวิจิตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปีการศึกษาที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค จิ๊กซอว์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคอกวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีแบบแผนการวิจัย ขั้นพื้นฐาน (Pre – Experimental Design) แบบ One – Group Pretest – Posttest Design ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคอกวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่องพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค จิ๊กซอว์ 2 3. ศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคจิ๊กซอว์ 2
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.60 – 1.00 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.43 – 0.80 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มจำนวน 5 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้คือ 1. สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ E /E 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่องพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 3. ศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และ 4. หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการหาค่าประสิทธิภาพ (E / E ) ของชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.90 / 80.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ เรื่องพระพุทธศาสนา ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ : เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ในทุกด้านและทุกแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค จิ๊กซอว์ 2 ในภาพรวมพบว่า นักเรียนพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนพึงพอใจกับด้านการวัดและประเมินผลมากที่สุด ลำดับที่สองคือพึงพอใจกับด้านประโยชน์ ลำดับที่สาม คือพึงพอใจกับด้านสื่อ / อุปกรณ์ ลำดับที่สี่ คือพึงพอใจกับด้านกิจกรรมการเรียน และลำดับสุดท้าย คือพึงพอใจกับด้านเนื้อหา

โพสต์โดย วันดี มาตรวิจิตร : [1 ต.ค. 2552]
อ่าน [1108] ไอพี : 114.128.35.216
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม