ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานประเมินโครงการชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนผังปาล์ม 2จังหวัดสตูล

บทสรุปสำหรับผู้รายงาน

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้รายงาน นายศรีภูมิ ชาญเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนผังปาล์ม 2

ปีที่รายงาน 2563

ระยะเวลาการประเมิน : ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563

รายงานผลการประเมินโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต และความพึงพอใจต่อโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 การประเมินใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam) กลุ่มประชากรประกอบด้วย ครู จำนวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 159 คน และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 จำนวน 256 คนรวมทั้งสิ้น 463 คน เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 239 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 18 คน (ไม่รวมครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษและวิทยากรท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัด) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครู) ผู้ปกครอง จำนวน 109 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 105 คน (เนื่องจากนักเรียนชั้นอนุบาล–ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ยังขาดทักษะการอ่านแบบสอบถาม) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.901 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.856 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.831 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.822 5) แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการใน 5 กิจกรรม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.897 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.59, S.D. = .61) ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.51, S.D. = .63) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.60, S.D. = .58) รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.55, S.D. = .54) ทั้ง 2 กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. การประเมินกระบวนการของโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.61, S.D. = .57) รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.57, S.D. = .62) ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.53, S.D. = .66) ทั้ง 3 กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. การประเมินผลผลิตของโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.62, S.D. = .56) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.58, S.D. = .62) ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51, S.D. = .66) ทั้ง 4 กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.63, S.D. = .52) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.59, S.D. = .60) ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.54, S.D. = .65) ทั้ง 4 กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย นายศรีภูมิ ชาญเดช : [13 ก.ย. 2563 เวลา 06:36 น.]
อ่าน [59] ไอพี : 124.122.42.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ