ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205

โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย สิบตำรวจตรี ธีระพงษ์ สวนดี

โรงเรียน โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับ ผลการเรียนรู้รายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) โรงเรียน บัวใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test แบบ dependent) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับอำเภอบัวใหญ่ คาดหวังให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องราวแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง

2. หลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีองค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) ผลการเรียนรู้ 4) คำอธิบายรายวิชา 5) โครงสร้างรายวิชา 6) ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ 7) เวลาเรียน 8) แนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 9) สื่อการเรียนรู้ 10) การวัดและประเมินผล 11) หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 6 หน่วย 12) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน และ 13) เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 6 ชุด หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้อง โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00

3. หลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สังกัด สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 34 คน ใช้เวลา 40 ชั่วโมง จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) พบว่า นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดความสนใจ สืบค้นข้อมูลร่วมกัน มีความรับผิดชอบกระตือรือร้น เพียรพยายาม โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4. นักเรียนมีผลการเรียนรู้รายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองบัวใหญ่ รหัสวิชา ท20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูเปา : [27 ส.ค. 2563 เวลา 18:45 น.]
อ่าน [104] ไอพี : 180.180.49.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ