ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการนิเทศการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์เรื่องเวลาโด

ชื่อเรื่อง รายงานผลการนิเทศการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลาโดยใช้บาร์โมเดล ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ร่วมกับระบบออนไลน์

ผู้ศึกษา สรรค์ ไชยมงคล

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานผลการนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการนิเทศเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลาโดยใช้บาร์โมเดล ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ร่วมกับระบบออนไลน์ ในด้านความก้าวหน้าของครูผู้สอนหลังการเข้ารับการพัฒนา พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลาโดยใช้บาร์โมเดล ความพึงพอใจต่อการนิเทศเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลาโดยใช้บาร์โมเดล ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ร่วมกับระบบออนไลน์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา คือ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ที่มีผลการทดสอบความสามารถด้านการคำนวณ NT ปีการศึกษา 2562 เรื่องเวลาอยู่ในระดับต่ำกว่าเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการนิเทศเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลาโดยใช้บาร์โมเดล ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ร่วมกับระบบออนไลน์ ในด้านความก้าวหน้าของครูผู้สอนหลังการเข้ารับการพัฒนา พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลาโดยใช้บาร์โมเดลสำหรับครูผู้สอน และความพึงพอใจต่อการนิเทศเพื่อการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ประเภทที่ผู้รายงานได้จัดทำขึ้นด้วยตนเองทุกรายการ คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ได้แก่ แนวทางการนิเทศเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลา โดยใช้บาร์โมเดล ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ร่วมกับระบบออนไลน์ และเอกสารประกอบการนิเทศ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลา โดยใช้บาร์โมเดล เป็นเครื่องมือการนิเทศ สำหรับผู้นิเทศนำไปสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลา โดยใช้บาร์โมเดล ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ร่วมกับระบบออนไลน์ เป็นเครื่องมือการนิเทศสำหรับให้ผู้รับการนิเทศประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนการพัฒนา เป็นเครื่องมือการนิเทศสำหรับผู้นิเทศ ใช้วัดความรู้ความเข้าใจก่อนการพัฒนา ในเรื่องทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลา โดยใช้บาร์โมเดลสำหรับผู้รับการนิเทศ และแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังการพัฒนา เป็นเครื่องมือการนิเทศสำหรับผู้นิเทศ ใช้วัดความรู้ความเข้าใจหลังการพัฒนา ในเรื่องทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง เวลา โดยใช้บาร์โมเดลสำหรับผู้รับการนิเทศ ผู้รายงานได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ช่วงระยะเวลา เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2563 โดยใช้เครื่องมือที่กล่าวไว้ตอนต้น แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเบื้องต้น ได้แก่ การแจงนับ การหาค่าเฉลี่ย การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใช้สถิติทดสอบ t-test สำหรับการหาความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังการพัฒนาครูแล้วนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมานำเสนอจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

ผลการศึกษา

ผลการนิเทศการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลาโดยใช้บาร์โมเดล ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ร่วมกับระบบออนไลน์มีดังนี้

1. ความก้าวหน้าของครูผู้สอนหลังการเข้ารับการพัฒนา พบว่า ผลการทดสอบหลังการพัฒนา มีค่าเฉลี่ย (μ = 14.90) สูงกว่าผลการทดสอบก่อนการพัฒนาซึ่งมีค่าเฉลี่ย (μ = 22.40) โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7.50 เมื่อทดสอบความแตกต่างของผลการพัฒนาก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า ผลการทดสอบหลังการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลาโดยใช้บาร์โมเดล ในภาพรวม โดยสรุปมีผลประเมินการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย (μ = 4.51) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นผลการปฏิบัติในด้านที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (μ = 4.44)

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศ โดยรวม ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย (μ = 4.60) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ 2 ผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ร่วมกับระบบออนไลน์ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (μ = 4.68) ส่วนด้านที่1 การดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ร่วมกับระบบออนไลน์ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (μ = 4.53) ตามลำดับ

โพสต์โดย สรรค์ : [27 ส.ค. 2563 เวลา 11:36 น.]
อ่าน [45] ไอพี : 159.192.225.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ