ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่อง การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด

ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่อง การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา นางจินตนา วงศ์เงิน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่อง การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 หลังการเรียนรู้ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่องการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด สูงขึ้นไม่น้อยกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ระหว่างเรียนและก่อนเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่างิ้ววิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่องการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด ต่าง ๆ ทั้ง 9 ชุด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน ป่างิ้ววิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นเองโดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่องการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 25 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 36 แผน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่องการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาค้นคว้าได้นำผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่องการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่องการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่องการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่อง การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่อง การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็น 85.22/86.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80 ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายชุดพบว่าทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80
2. ผลการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 หลังการเรียนรู้ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่องการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด สูงขึ้นไม่น้อยกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ระหว่างเรียนและก่อนเรียนพบว่าจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่อง การอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเป็น 17.87 คิดเป็นร้อยละ 89.35 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเป็น 12.75 คิดเป็นร้อยละ63.75 ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่างิ้ววิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนสะกดคำ เรื่องการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด ต่าง ๆ ทั้ง 9 ชุดพบว่ารายการประเมินความพึงพอใจทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 อยู่ในระดับมากและรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ภาพการ์ตูนในชุดกิจกรรม สวยงาม ดึงดูดความสนใจ แบบฝึกในชุดนักเรียนอ่านและเขียนได้ง่ายและนักเรียนชอบเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 อยู่ในระดับมากเท่ากันทุกรายการ รองลงมาได้แก่ขนาดรูปเล่ม ขนาดตัวอักษรพอเหมาะ เนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนมีความสนุกสนาน มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกอย่างหลากหลายและนักเรียนชอบเรียนสะกดคำมากขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 อยู่ในระดับมาก เท่ากันทุกรายการ
โพสต์โดย นางจินตนา วงศ์เงิน : [25 ก.ย. 2552]
อ่าน [1089] ไอพี : 117.47.43.61
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม