ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องการทำความสะอาดบ้าน

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องการทำความสะอาดบ้าน
วิชางานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ศึกษา นางจินดา ก๋องปินตา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียนรู้ เรื่อง การทำความสะอาดบ้าน วิชางานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 หลังการเรียนรู้ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งม่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การทำความสะอาดบ้าน วิชางานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้ง 6 เล่ม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องการทำความสะอาดบ้าน จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการทำความสะอาดบ้าน วิชางานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัย ชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้จำนวน 1 ฉบับจำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบประเมินระหว่างเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้และแบบทดสอบหลังเรียนจากการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้แต่ละเล่มนำมาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องการทำความสะอาดบ้าน โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การทำความสะอาดบ้าน วิชางานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 มีค่าเท่ากับ 85.17 / 88.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80 ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายเล่มพบว่าทุกเล่มมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน บ้านทุ่งม่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 หลังการเรียนรู้ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเป็น 26.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.67 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเป็น 20.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.00 ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็น 6.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ20.67 เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา
3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งม่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การทำความสะอาดบ้าน วิชางานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้ง 6 เล่มพบว่ารายการประเมินความพึงพอใจทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด และรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ เนื้อหาในบทเรียนช่วยให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ภาพการ์ตูนในเอกสารประกอบการเรียนรู้ สวยงาม ดึงดูดความสนใจและนักเรียนชอบเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด และมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกอย่างหลากหลายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับ

โพสต์โดย นางจินดา ก๋องปินตา : [25 ก.ย. 2552]
อ่าน [1150] ไอพี : 117.47.43.61
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม