ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง ตัวประกอบ

ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา นางวัชรกร สุรพงษ์รัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
สังกัด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
เขต 4 ช่วยราชการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การหาตัวประกอบของจำนวนนับ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากใช้เกมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนมี่ 1 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ จำนวน 19 แผน ซึ่งประกอบด้วย เกมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และแบบฝึกทักษะ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
รูปแบบการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ มีวงจรปฏิบัติ 3 วงจร คือวงจรปฏิบัติที่ 1 แผนการสอนที่ 1 – 6 วงจรปฏิบัติที่ 2 แผนการสอนที่ 7 – 14 วงจรปฏิบัติที่ 3 แผนการสอนที่ 15 – 19 ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาคือขั้นวางแผน ผู้ศึกษาร่วมกับผู้ช่วยศึกษาร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ขั้นปฏิบัติการผู้ศึกษาดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ขั้นสังเกตการณ์ผู้ศึกษาและผู้ช่วยศึกษาสังเกตและรวบรวมข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตการณ์จัดกิจกรรมของครู แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ข้อนักเรียน แบบบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสัมภาษณ์นักเรียน ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นสังเกตการณ์มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป เมื่อสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละวงจรนักเรียนทำแบบทดสอบย่อยเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสะท้อนผลการปฏิบัติ ผู้ศึกษาและผู้ช่วยศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์และสรุปรายงานผลในลักษณะการบรรยายและวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (t-test)
ผลการศึกษา
1.คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาตัวประกอบของจำนวนนับนี้
มีค่าความความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.78
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทีเน้นความคิดสร้างสรรค์ มีหลักการและเหตุผลเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนา การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถคิดและร่วมแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 3 วงจร มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 32.04 , 36.08 , 37.76 ตามลำดับ
2. นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนโดยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าคะแนนเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์กับการใช้หลักการศึกษาเชิงปฏิบัติการ ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเกิดทักษะในทำงานกลุ่ม นอกจากนี้พบว่า นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ เกิดทักษะการทำงานกลุ่ม รู้แนวทางในการแก้ไขปัญหากล้าคิด กล้าแสดงออก และมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

โพสต์โดย นางวัชรกร สุรพงษ์รัตน์ : [25 ก.ย. 2552]
อ่าน [2531] ไอพี : 113.53.165.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม