ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
สระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๔ MAT
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ชื่อผู้ศึกษา : นางวรรณภา ศรีม่วง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านท่าช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ สระลดรูป และ เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๔ MATวัตถุประสงค์ของการศึกษา ๑) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและ การเขียนสะกดคำสระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๔ MAT ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ การสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ ๔ MAT ๓) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๔ MAT ที่พัฒนาขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จำนวน ๑๑ คน ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จำนวน ๑๔ คน ๓) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในโรงเรียนบ้านท่าช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒ คน
ผู้ศึกษาได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระลดรูป และเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๔ MAT จำนวน ๕ ชุด


วิธีดำเนินการศึกษา
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ สระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๔ MAT ผู้ศึกษาดำเนินงาน ๒ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและ
การเขียนสะกดคำสระลดรูปและเปลี่ยนรูป แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบ ๔ ผู้ศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน และความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรมที่นำเสนอ จำนวน ๕ ท่าน และนำไปทดลองใช้ ๓ ครั้ง เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ ๘๐/๘๐
ขั้นตอนที่ ๒ การทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำ สระลดรูป และเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบ ๔ MAT ประชากรที่ใช้ในการทดลองได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ จำนวน ๑๒ คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย ๑) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๔ MAT ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำสระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๔ MAT ๓) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำสระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๔ MAT
ผลการศึกษาพบว่า
๑. การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ สระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ ๔ MAT พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คือ ๘๓.๘๖/๘๔.๒๙ สามารถนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำ สระลดรูป และเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ ๔ MAT

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ พบว่า นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดมีค่าเท่ากับ ๒๘ คะแนน คะแนนต่ำสุดมีค่าเท่ากับ ๒๔ คะแนน หลังจากที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
๒.๒ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียน (µ = ๒๕.๗๕) สูงกว่าก่อนเรียน (µ = ๑๗.๑๗) เมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติ t – test ได้เท่ากับ ๒๐.๖๐ แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๒.๓ ผลการประเมินความพึงใจเกี่ยวกับการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ สระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๔ MAT พบว่า มีความพึงพอใจมาก

โพสต์โดย วรรณภา ศรีม่วง : [25 ก.ย. 2552]
อ่าน [1199] ไอพี : 10.250.228.123
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม