ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) โดยใช้ภูม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การสานปลาตะเพียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง)
ผู้ศึกษา นายสมโภชน์ ยอดสิงห์
หน่วยงาน โรงเรียนทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การพัฒนาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การสานปลาตะเพียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง) วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การสานปลาตะเพียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ดีและมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การสานปลาตะเพียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การสานปลาตะเพียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 44 คน ใช้เวลาในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 เครื่องมือที่ใช้ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 4 หน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสานปลาตะเพียน หน่วยที่ 2 การเตรียมใบตาลสานปลาตะเพียน หน่วยที่ 3 การสานปลาตะเพียน
หน่วยที่ 4 การสานปลาตะเพียนการสืบสานและการพัฒนาการสานปลาตะเพียน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง การสานปลาตะเพียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
t - test
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การสานปลาตะเพียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 1, 2,
3 และ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25/82.75, 95.10/83.05, 84.55/84.10, และ 80.25/87.05 ตามลำดับ และผลรวมของชุดทั้งหมดมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.59/85.23 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การสานปลาตะเพียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนกับก่อนเรียน โดยใช้สถิติ t – test พบว่านักเรียน
มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ด้านความพึงพอใจในการเรียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การสานปลาตะเพียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73, S.D. = 0.59)
โดยสรุป การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การสานปลาตะเพียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง) ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น หลังเรียนเมื่อเทียบกับการทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู้ จึงเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้
เป็นอย่างมาก


โพสต์โดย นายสมโภชน์ ยอดสิงห์ : [25 ก.ย. 2552]
อ่าน [1517] ไอพี : 10.251.90.11
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม