ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยสื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ของศูนย

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยสื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ชื่อผู้ศึกษา นางฉัตรตราภรณ์ บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลแวงน้อย

อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่น เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่น ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 คน รูปแบบการศึกษา ผู้ศึกษาใช้แบบ One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และแบบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยและคู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยสื่อวัสดุในท้องถิ่นที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent Sample

ผลการศึกษาพบว่า

1. เด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กคิดเป็นร้อยละ 57.27 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กคิดเป็นร้อยละ 85.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

1.1 ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก คิดเป็น ร้อยละ 55.15 หลังได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กคิดเป็นร้อยละ 84.24

1.2 ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก คิดเป็นร้อยละ 57.58 หลังได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก คิดเป็นร้อยละ 86.06

1.3 ด้านการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กคิดเป็นร้อยละ 58.18 หลังได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กคิดเป็น ร้อยละ 85.45

1.4 ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาก่อนได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก คิดเป็นร้อยละ 58.18 หลังได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก คิดเป็นร้อยละ 87.27

2. เด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นหลังการทำกิจกรรมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อล็ก ด้านการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อเล็กและด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาสูงกว่าก่อนการทำกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย ศิริ : [26 มี.ค. 2563 เวลา 13:45 น.]
อ่าน [582] ไอพี : 49.228.139.135
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ