ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัย อาชีวศึกษาลำปางสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษาด้วย 6M และ PDCA

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพรูปแบบการขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา (2) เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้วย 6M และ PDCA และ (3) ติดตามผลการนำไปใช้ของรูปแบบการขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษาด้วย 6M และ PDCA กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 213 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 16 คน รวม 229 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจ แบบบันทึก และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพรูปแบบการขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอที่จะดำเนินการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะนำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไปเผยแพร่

สู่ชุมชนในเชิงพาณิชย์ได้ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) ขาดเครื่องมือ เครื่องจักร และครุภัณฑ์ในการดำเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

ที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับจัดทำการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา (3) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียน นักศึกษาต้องการประดิษฐ์อย่างเพียงพอ (4) จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการสร้าง พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ให้ละเอียด ชัดเจน และต่อเนื่อง (5) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนด กติกา และ

เกณฑ์การให้คะแนน และการดำเนินการจัดการแข่งขันให้แก่นักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษา (6) จัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นงานหรือโครงการ พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่จะดำเนินการ

2. รูปแบบการขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษาด้วย 6M และ PDCA ประกอบด้วย ทรัพยากรการบริหาร 6M ได้แก่ (1) M1 (Man : คน) (2) M2 (Money : เงิน) (3) M3 (Material & Machine : วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักร) (4) M4 (Management : การจัดการ) (5) M5 (Morale : ขวัญและกำลังใจ) และ (6) M6 (Marketing : การตลาด) และ วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นวางแผน (P: Plan) (2) ขั้นปฏิบัติตามแผน (D: Do) (3) ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (C: Check) และ (4) ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A: Act) โดยทั้ง ทรัพยากรการบริหาร 6M และวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA จะทำการขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือแก้ปัญหาสู่สาธารณชน โดยมีประเด็นในการขับเคลื่อนจำนวน 40 ประเด็น แบ่งออกเป็น (1) ด้าน M1 (Man : คน) มี 8 ประเด็น (2) ด้าน M2 (Money : เงิน) มี 6 ประเด็น (3) ด้าน M3 (Material & Machine: วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักร) มี 8 ประเด็น (4) ด้าน M4 (Management: การจัดการ) มี 6 ประเด็น (5) ด้าน M5 (Morale : ขวัญและกำลังใจ) มี 7 ประเด็น และ (6) ด้าน M6 (Marketing : การตลาด) มี 5 ประเด็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า รูปแบบการขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษาด้วย 6M และ PDCA มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุดและและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกด้าน

3. รูปแบบการขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษาด้วย 6M และ PDCA สามารถขับเคลื่อนให้มีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในปีการศึกษา 2560 ได้จำนวน 16 ผลงาน โดยได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน 2 ผลงาน ได้รับรางวัลระดับภาค ภาคเหนือ จำนวน 9 ผลงาน และได้รับรางวัลระดับอาชีวศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง จำนวน 9 ผลงาน รวมทั้งสามารถนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้จำนวน 11 ผลงาน และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนในปีการศึกษา 2561 ได้จำนวน 16 ผลงาน โดยได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน 3 ผลงาน ได้รับรางวัลระดับภาค ภาคเหนือ จำนวน 5 ผลงาน และได้รับรางวัลระดับอาชีวศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง จำนวน 8 ผลงาน

รวมทั้งสามารถนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้จำนวน 11 ผลงาน และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: ขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์, 6M, PDCA

โพสต์โดย lampangvc : [25 มี.ค. 2563 เวลา 08:25 น.]
อ่าน [90] ไอพี : 202.176.129.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ