ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางศศิรัตน์ คล้ายเข็ม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล)

ปีที่ขอ2562

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบการบูรณาการกระบวน การเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบูรณาการกระบวน การเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบูรณาการกระบวน

การเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 16 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 35 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 35 คน ของโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษาพบว่า

1. จากศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของครูมีปัญหา ดังนี้ ความรู้ในการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ การสนับสนุนของสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการ ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาต่างรายวิชา การสนับสนุนจากชุมชนในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการ ตามลำดับ

2. ผลสร้างและพัฒนารูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า

2.1 ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน ที่มีต่อรูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกด้าน และทุกข้อ ได้แก่ ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านเอื้ออำนวยการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ ด้านลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และด้านพบและติดตาม

2.2 คุณภาพของรูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งความเหมาะสมของรูปแบบและความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบ และผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการใช้รูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า ภายหลังการนำรูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปปฏิบัติของครูผู้สอน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านผลของการใช้รูปแบบ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการนำรูปแบบไปใช้ และด้านองค์ประกอบของรูปแบบ ตามลำดับ

4. ผลประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า

4.1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้รูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทุกคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์

4.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้รูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้รูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทุกรายวิชา

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลที่เกิดกับนักเรียนหลังใช้รูปแบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย btm : [18 มี.ค. 2563 เวลา 06:49 น.]
อ่าน [703] ไอพี : 101.109.136.28
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ