ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียน

นาคดีอนุสรณ์ กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 3) เพื่อศึกษาการนำรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย และ 4) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่เหมะสมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน นาคดีอนุสรณ์ กำหนดเนื้อหาในการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านมีสุขกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ครูโรงเรียน

นาคดีอนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน

วัดสาขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

เขต 1 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน

นาคดีอนุสรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน

นาคดีอนุสรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ระยะเวลาในการวิจัย 2 ปีการศึกษาได้แก่ ปีการศึกษา 2560-2561 มีวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 

สรุปผลการวิจัย

1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการดำเนินงานการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พบว่า โดยรวมการดำเนินงานการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ทิศทางการศึกษาไม่แน่นอนทำให้การบริหารจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง “การกระจายอำนาจในการบริหารสถานศึกษา” ยังเป็นระบบการสั่งการจากส่วนกลาง การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เรียนแต่ในห้อง ท่องจำตำราเพื่อนำไปสอบแข่งขัน ขาดแคลนครูและบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดสรรเพื่อการศึกษาขาดความเป็นเอกภาพในเชิงปฏิบัติ และหน่วยของสังคม/ชุมชน ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเท่าที่ควร ส่วนข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ในมุมมองของผู้บริหารและครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พบว่า ด้านบริหารงานวิชาการควรดำเนินการพัฒนาตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ด้านบริหารงานงบประมาณควรมีการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณ การจัดทำหลักฐานการเบิกจ่าย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบ ด้านบริหารงานบุคคลควรมีการวางแผนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอ และด้านบริหารงานทั่วไปควรดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่ดำเนินงานธุรการตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยยึด หลักการทำงานที่ความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า เสร็จทันกับเวลางาน ความต้องการและข้อเสนอแนะ ในมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการที่มีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ด้านนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษามีส่วนร่วม ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมชื่นชมของทุกภาคส่วน ด้านการบริหารงานวิชาการต้องมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด จัดการเรียนการสอน จัดการวัดผลระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียนให้เหมาะสม ด้านการบริหารงบประมาณ ต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านการบริหารงานบุคคลต้องมีนโยบายส่งเสริมและการพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจความพร้อมของโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ที่จะพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ให้เป็นนักเรียนที่ดี เก่ง และมีความสุข พบว่า สถานศึกษามีความพร้อมในทุกด้าน มีทรัพยากรทางการบริหารด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่พร้อมอยู่แล้ว ขาดแต่เพียงอำนาจในการบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระเท่านั้น

2. ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์

2.1 การยกร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียน นาคดีอนุสรณ์ ดำเนินการโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในในการบริหารสถานศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาจัดลำดับความสำคัญและความต้องการ กำหนดตัวเลือก จากนั้นเลือกรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่เห็นว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุด สอดคล้องกับสภาพความต้องการ สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์

2.2 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียน นาคดีอนุสรณ์ ดำเนินการโดยการนำรูปแบบการบริหารฉบับร่างเสนอผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

3. ผลการนำรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย พบว่า โดยรวมก่อนการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา คุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ อยู่ในระดับการปฏิบัติน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับการปฏิบัติน้อยทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านมีสุข ด้านดี และด้านเก่ง หลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา พบว่า คุณภาพนักเรียนโรงเรียน นาคดีอนุสรณ์ อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับการปฏิบัติมากทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านดี ด้านมีสุข และด้านเก่ง

4. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ดำเนินการโดย 1) ประเมินในภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะปรับปรุง พัฒนาหรือจะขยายการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่วงกว้าง (ทั้งโรงเรียน) ต่อไปหรือไม่ 2) ดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พบว่า ในภาพรวมตัดสินใจปรับปรุง และพัฒนาเพื่อขยายการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่วงกว้างต่อไป

โพสต์โดย ยุรี : [24 ธ.ค. 2562 เวลา 13:22 น.]
อ่าน [3254] ไอพี : 118.175.176.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ