ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว Executive Functions (EF) เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาว อ

ในการศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนว Executive Functions (EF) เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวExecutive Functions (EF) เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รายพฤติกรรมและภาพรวม 2) เพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวExecutive Functions (EF) เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รายพฤติกรรมและภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน ระยะเวลาที่ศึกษา สัปดาห์ละ 3 วันจำนวน 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คู่มือชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวExecutive Functions (EF) เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เก็บข้อมูลโดย แบบการสังเกตพฤติกรรม การบอกการตอบคำถาม การเชื่อมโยงภาพและการสนทนาตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบ One Group Pretest – Posttest Design เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ตอน ได้แก่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวัดและประเมินในแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 24 แผนแล้วประเมินผลเป็นช่วงสัปดาห์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกตทักษะ Executive Functions (EF) เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และทดสอบความแตกต่างของคะแนนด้วย t-test ผลการวิจัยพบว่า

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวExecutive Functions (EF) เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา นักเรียนมีพฤติกรรมทักษะด้านการบอกการตอบคำถาม ส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น

เริ่มช่วงสัปดาห์แรกนักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ พอใช้ 1.76 จากนั้นก็มีการพัฒนาการดีขึ้นและบางสัปดาห์มีพฤติกรรมคงที่ ได้แก่ สัปดาห์ที่ 2, 3, 4 ค่าเฉลี่ย 1.93 สัปดาห์ที่ 5 ค่าเฉลี่ย 2.12 จนถึงสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ย 3.00 โดยภาพรวมผลการจัดกิจกรรมทั้ง 8 สัปดาห์อยู่ในระดับ พอใช้ มีค่าเฉลี่ย 2.23

ในทักษะด้านเชื่อมโยงภาพ พบว่า ช่วงสัปดาห์แรกนักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ ปรับปรุง 1.46 จากนั้นก็มีการพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ จนถึงสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ย 2.81 โดยภาพรวมผลการจัดกิจกรรมทั้ง 8 สัปดาห์ อยู่ในระดับ พอใช้ มีค่าเฉลี่ย 1.92

และทักษะการสนทนา ตอบ คำถามและแสดงความคิดเห็น พบว่า ช่วงสัปดาห์แรกนักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ พอใช้ 1.60 จากนั้นก็มีการพัฒนาการดีขึ้นส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการดี ขึ้นจนถึงสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ย 2.04 โดยภาพรวมผลการจัดกิจกรรมทั้ง 8 สัปดาห์ อยู่ในระดับ พอใช้ มีค่าเฉลี่ย 2.04

ในภาพรวมพฤติกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว Executive Functions (EF) เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา ได้แก่ ทักษะการบอก ตอบคำถาม ทักษะการเชื่อมโยงภาพ ทักษะการสนทนา ตอบ คำถามและแสดงความคิดเห็น พบว่าในช่วงสัปดาห์แรกนักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ พอใช้ มีค่าเฉลี่ย 1.61 และมีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์เป็นส่วนใหญ่ ตลอดช่วง 8 สัปดาห์ อยู่ในระดับ พอใช้ มีค่าเฉลี่ย 2.04 แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาพฤติกรรมจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว Executive Functions (EF) เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ผลการเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวExecutive Functions (EF) เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ พบว่าทุกพฤติกรรม ได้แก่ การบอกการตอบคำถาม เชื่อมโยงภาพ และทักษะการสนทนา ตอบ คำถามแสดงความคิดเห็น จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน ก่อนการจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.84คะแนน หลังการจัดกิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ย 8.58 คะแนน ปรากฏว่า คะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่า ก่อนการจัดกิจกรรม โดยมีผลต่างคู่คะแนนรวม 57.40 คะแนน เมื่อทดสอบด้วย t-test แล้วพบว่า ค่า t ที่คำนวณได้ 44.44แสดงว่าผลการพัฒนาพฤติกรรมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว Executive Functions (EF) เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

โพสต์โดย วรรณ : [21 พ.ย. 2562 เวลา 09:56 น.]
อ่าน [185] ไอพี : 171.4.250.250
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ