ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนา

การด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย นางธัญญ์พิชชา ทองแจ่ม

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2562

การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นาโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย 3. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย 5. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนประเมินผลระดับความรู้ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย 6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่เรียนรู้จากชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test (t-Dependent)

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย สรุปผลได้ดังนี้

1. จากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสนทนาแบบไม่เป็นทางการจากการสัมภาษณ์ครูที่สอน โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย ผลการสังเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ พบว่า

1.1 เด็กปฐมวัยขาดความกระตือรือร้นในการเรียน เนื่องจากเนื้อหาในหนังสือเรียนและรูปแบบการนำเสนอไม่น่าสนใจ

1.2 ครูส่วนใหญ่ไม่มีสื่อการสอน ใช้การบรรยายอย่างเดียว ทำให้นักเรียนเบื่อไม่สนใจเรียน

2. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย โดยดำเนินการทดลอง กับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่า

2.1 ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) โดยทดลองกับเด็กปฐมวัย จำนวน 3 คน โดยเลือกผู้เรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 1 คน ได้ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 49.13/54.00

2.2 ทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย จำนวน 9 คน คือ นักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 49.00/52.88

2.3 ทดลองใช้จริงกับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน ได้ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 89.60/89.30

3. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพ 89.60/89.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

4. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.82 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.00

5. เด็กปฐมวัยที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย มีคะแนนหลังการใช้รูปแบบการสอนทุกตอนสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.59 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า เด็กปฐมวัยมีระดับความพึงพอใจ ด้านเนื้อหาโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก และมีความทันสมัยน่าสนใจค่าเฉลี่ย 4.62 , 4.57 และ 4.52 ตามลำดับ ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า เด็กปฐมวัย มีระดับความพึงพอใจ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีลำดับขั้นตอนเหมาะสม ร่วมกิจกรรมด้วยความสุข สนุกสนาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน ค่าเฉลี่ย 4.72 , 4.71 และ 4.68 ตามลำดับ ด้านรูปแบบประกอบการสอน พบว่า เด็กปฐมวัยมีระดับความพึงพอใจ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ น่าสนใจ สวยงาม ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และภาพประกอบชัดเจนเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.92 , 4.74 และ 4.63 และด้านการวัดและประเมินผล พบว่า เด็กปฐมวัย มีระดับความพึงพอใจ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย เครื่องมือวัดผลประเมินผลชัดเจนและมีประสิทธิภาพและชุดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลาค่าเฉลี่ย 4.64 , 4.61 และ 4.58 ตามลำดับ

โพสต์โดย Ble ubon : [31 ต.ค. 2562 เวลา 03:58 น.]
อ่าน [192] ไอพี : 223.205.242.125
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ