ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถานการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผู้วิจัย นางศิรีกานต์ งามพิพัฒนพงษ์

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐาน สำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานคือ การศึกษานโยบาย จุดหมายการจัดการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมการจัดการเรียนรู้การ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การสอบถามข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ ผลจาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการเรียนรู้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมจำนวน 30 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 2) คู่มือการใช้รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4) แบบประเมินพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 5)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

สรุปผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ยึดหลักการและแนวคิดสำคัญคือมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตรการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมิน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนในการนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ ผลจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พบว่าการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้นจะต้องเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้านความรู้พื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในเรื่องต่อๆไปหรือความรู้ใหม่ เมื่อนักเรียนมีความรู้เดิมนักเรียนจะสมารถสร้างความรู้ใหม่ได้ดีและในการเรียนรู้เรื่องใหม่สอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ากับการเรียนการสอนเนื้อหา ผลจาการสำรวจข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนของนักเรียนพบว่านักเรียนต้องให้จัดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีกิจกรรมให้ทำร่วมกัน ให้เพื่อนที่เก่งช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อน เนื่องจากไม่กล้าถามครู และให้ฝึกทำโจทย์ไม่ต้องการให้ครูประเมินผลจากการสอบเพียงอย่างเดียว ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์พบว่าวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการฟังบรรยายไม่กล้าซักถามและขาดความตระหนักรู้ในคุณค่าของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถ อ่าน เขียนสัญลักษณ์ หนังสือออก นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้เดิมอย่างเป็นลำดับขั้นตอน มีปัญหาในการเชื่อมโยงความรู้และการสื่อสาร เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา ดังนั้นการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้และวิธีคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ครูผู้สอนต้องตระหนักและจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (MACPE MODEL) ได้แก่ 1)ขั้นสร้างแรงจูงใจ (Motivation: M)

2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Active Learning : A) 3) ขั้นสรุปองค์ความรู้ (Conclusion : C) 4) ขั้นฝึกทักษะและนำไปใช้ (Practice and apply : P) 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) จากการทดลองใช้ภาคสนาม กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.44/84.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80

3. การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.1 นักเรียนมีความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงก่อนเรียนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

3.2 นักเรียนมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี ("x" ̅ = 4.36, S.D. = 0.73)

3.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.01, S.D. = 0.81)

โพสต์โดย sirikan2019 : [28 ส.ค. 2562 เวลา 08:05 น.]
อ่าน [208] ไอพี : 110.49.29.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ