ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการใช้ชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชา เคมี หน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูดินแดงวิท

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา การเรียนวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 2) พัฒนาชุดกิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู้แบบ 5E วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู้แบบ 5E วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู้แบบ 5E วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Unit of Analysis) กำหนดเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 1 ห้อง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 35 คน โดยจับสลาก จำนวน 1 ห้อง จาก 5 ห้องเรียน โดยแบ่งการดำเนิน การวิจัย เป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวคิด ทฤษฎี ระยะที่ 2 สร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส วิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว32123 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระยะที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส วิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว32123 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระยะที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส วิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว32123 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา การเรียนการสอนวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา พบว่า 1) ด้านนักเรียน นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง สติปัญญาของนักเรียน ได้แก่ สมรรถภาพสมองด้านตัวเลข ด้านภาษา ด้านความจำ ด้านเหตุผล ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการรับรู้ เป็นต้น สมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อการรับรู้ การสร้างมโนมติ และการเรียนรู้ของบุคคล เนื่องจากในการเรียนวิชาเคมีเน้นที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองที่ผู้เรียนจะต้องเป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิดหาสาเหตุเพื่อตั้งสมมติฐาน สามารถออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการทดลอง และสรุปผลการทดลองเพื่อตอบปัญหาที่ศึกษาได้ นอกจากนี้ยังจะต้องมีความสามารถในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งคำถามตามแนวคิดแบบสืบเสาะหาความรู้และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดตัดสินใจ นอกจากนี้นักเรียนบางส่วนยังไม่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาเคมี เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก 2) ด้านครู ครูเน้นการสอนบรรยายเกินไป สื่อการจัดการเรียนการสอนไม่หลากหลาย 3) ด้านกระบวนการเรียนรู้ ครูสอนเน้นเนื้อหาสาระทางความรู้ โดยใช้การท่องจำมากกว่าการฝึกปฏิบัติ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเดิม ๆ เน้นการให้ความรู้แบบบรรยาย ขาดการทำงานเป็นกลุ่ม และ 4) ด้านเนื้อหา มีความยาก

จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ภูดินแดงวิทยา จำนวน 140 คน พบว่า สภาพในปัจจุบันหน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน (X-bar= 2.27) เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านกระบวนการเรียนรู้ (X-bar= 2.27) ด้านความรู้เกี่ยวกับการเรียนวิชาเคมี (X-bar= 2.26) ส่วนปัญหาการเรียนวิชาเคมีโดยรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน (X-bar= 3.71) เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการเรียนวิชาเคมี (X-bar= 3.89) และด้านกระบวนการเรียนรู้ (X-bar= 3.52) ตามลำดับ

2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E และคู่มือสำหรับครูชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส วิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว32123 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ค่าประสิทธิภาพ 91.16/88.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E และคู่มือสำหรับครูชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส วิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว32123 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ (X-bar= 34.80) ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ (X-bar=15.69) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการเรียนวิชาเคมี ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส วิชาเคมี 3 รหัสวิชาว32123 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (X-bar= 4.04)

โพสต์โดย chet : [26 ส.ค. 2562 เวลา 14:37 น.]
อ่าน [201] ไอพี : 119.42.94.224
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ