ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชือเรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางเขมพัตถ์ วรธงไชย

ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูช านาญพิเศษ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบ ทดลองใช้ศึกษาประสิทธิภาพและขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE ตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2560 จ านวน 25 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 จ านวน 162 คน ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4/1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน แบบสัมภาษณ์ รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินการเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 (4Cs) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis ) และวิเคราะห์สถิติโดยสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ ค่า t (t-test)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21(4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยองค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์องค์ประกอบของกระบวนการ องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขของการใช้รูปแบบ กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการปรับตัว(Adaptation) 2) ขั้นการจัดเตรียมเนื้อหาเป็นส่วนย่อย (Programmed Maching) มีขั้นตอนย่อยได้แก่ 2.1) ระดมสมอง(Brainstorming) 2.2) การวิเคราะห์และวางแผน (Analyzing) 2.3) ค้นคว้าหาค าตอบ (New Discovery) 3) ขั้นอภิปรายและสรุป

( Discussion and Conclusion) 4) ขั้นขยายความรู้และสร้างชิ้นงาน (Expansion and Creation) 5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation)ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.83/82.84 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการประเมินการเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พบว่านักเรียนมีพัฒนาการการเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (4Cs) สูงขึ้นในช่วงระหว่างเรียน

4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์APDEE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (4Cs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.35

โพสต์โดย ครูเขม : [26 ส.ค. 2562 เวลา 10:49 น.]
อ่าน [143] ไอพี : 101.109.141.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ