ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

ผู้วิจัย นางสาวดวงกิจ สาระศรี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สังกัด โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเขียน

เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเปรมติณสู

ลานนท์ ดำเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ๒ ขั้นตอน ได้แก่ ๑. ขั้นสร้างและหาคุณภาพ

ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ๒. ขั้นใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่กำลังศึกษา

ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗ คน เลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งใช้วิธีการจับฉลาก (Lottery) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ๑. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเสริมศักยภาพการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

๒. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ ๐.๑๕ - ๐.๘๐ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๖ และ ๓. แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ ๐.๓๗ - ๐.๙๔ และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๖ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t – test

ผลการวิจัยพบว่า

๑. รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ขั้นตอนการเรียนรู้ ดังนี้ ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นที่ ๒ ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นที่ ๓ ขั้นสร้างเสริมความคิด ขั้นที่ ๔ ขั้นสร้างสรรค์ผลงาน ขั้นที่ ๕ ขั้นสรุปองค์ความรู้และประเมินผล จากผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก

( = ๔.๓๘ , S.D. = ๐.๔๗) และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ ๐.๖๔๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ ๕๐

๒. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาขึ้น พบว่า ๑) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจากการใช้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ๓) นักเรียนมีทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในทุกหัวข้อของการประเมินและมีทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ๔) นักเรียนมีทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

๓. นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนที่ส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย ดวงกิจ สาระศรี : [24 ส.ค. 2562 เวลา 15:02 น.]
อ่าน [635] ไอพี : 223.206.234.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ