ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ผู้รายงาน :สุชาดา บุญแต่ง

ปีที่ศึกษา : 2560

หน่วยงาน : โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ของชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนพิบูลมังสาหารให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ด้วยชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการสอน 11 ชั่วโมง มีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 13 ชั่วโมง โดยสอนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ 3ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง คละความสามารถ เก่ง ปานกลางและอ่อน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้จำนวน 11ชุด ดังนี้

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของ แบบทดสอบท้ายกิจกรรม จำนวน

11ชุด ชุดละ 20 ข้อ

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของ จำนวน ชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต

เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 40 ข้อ

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและ

สังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้จำนวน 20 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC :

Index of Item Objective Congruence) ค่าความยาก (p) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR- 20) ค่าอำนาจจำแนก (r)

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ทดสอบสมมติฐานผลสัมฤทธิ์ (t – test Dependent) และทดสอบสมมติฐานดรรชนีประสิทธิผล (The Effectivenness index)

ผลการศึกษา พบว่า

1. ประสิทธิภาพ ของชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้(E1/E2 = 87.46/85.82 )ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้และเมื่อพิจารณาโดยแยกเป็นชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ E1/E2 = 80/80ทุกชุด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

( = 4.58, S.D. = 0.63)

การวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้ชุดแบบฝึกหัดทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะชีวิตและสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแนะแนวที่สูงขึ้น นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และการทำกิจกรรมมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนวิชาแนะแนวนำไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ ต่อไป

โพสต์โดย จินนี่ : [10 ส.ค. 2562 เวลา 07:44 น.]
อ่าน [234] ไอพี : 223.205.241.196
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ