ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์การบอกค่าจำนวน 1 - 10

1. ชื่อเรื่องการวิจัย

การใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์การบอกค่าจำนวน 1 -10

2. ความสำคัญของปัญหา

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ สำหรับเด็กจึงมี ความสำคัญ ครูนับว่าเป็นบุคลหนึ่งในการส่งเสริมและจักกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและ เหมาะสมกับ

เด็ก โดยให้เด็กเข้าใจทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตร์มีส่วนสำคัญ ในชีวิตประจำวัน

และธรรมชาติของเด็กปฐมวัยรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกของเล่น การนับของเล่น เด็กจะเรียนรู้จักการใช้เงิน เด็กชอบท่องจำขณะที่การนับ 1 2 3 เด็กจะเรียนรู้การนับไปโดยไม่รู้ตัว

เลข 1 2 3 ที่เด็กนับจะยังไม่มีความหมายสำหรับเด็ก จนเมื่อได้ นำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆเช่น การซื้ออาหาร การซื้อสิ่งของต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นเด็กปฐมวัย จำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน

จากผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่านักเรียนปี การศึกษา 2559 ส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านการบอกแสดงค่าของจำนวน 1 -10 ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้นในฐานะที่ผู้วิจัยรับผิดชอบการจัดประสบการณ์จึงเห็นว่านักเรียนดังกล่าวควร ได้รับการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์การบอกค่าจำนวน 1 -10 ให้แม่นยำยิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบอกค่าของจำนวน 1 -10 ของเด็กปฐมวัยการใช้กิจกรรม

เกมการศึกษา

4. สมมติฐานของการวิจัย

1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา มีทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบอกค่าของจำนวน 1 -10 เพิ่มขึ้น

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบอกค่าของจำนวน 1 -10 ของเด็กปฐมวัยโรงเรียน

บ้านคลองดินเหนียว

2. เป็นข้อสนเทศสำหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ใน

การแกปญหาและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบอกค่าของจำนวน 1 -10 ของเด็กปฐมวัย

3. เป็นประโยชนสำหรับครูอาจารย์ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว ในการร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบอกค่าของจำนวน 1 -10 ของเด็กปฐมวัย

6. ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว จำนวน 8 คน

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์การบอกค่าจำนวน 1 -10

ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะคณิตศาสตร์การบอกค่าจำนวน 1 -10

ระยะเวลา

การวิจัยครั้งนี้ทำการทดลอง กับเด็กปฐมวัย ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น อนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์

7. คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย - หญิง ที่มีอายุระหวาง 5–6 ป กำลังศึกษา กำลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กิจกรรมเกมการศึกษา หมายถึง เกมการศึกษาที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านการ เล่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เรื่องการรู้ค่าจำนวน 1 - 10

8. กรอบแนวคิดการวิจัย

ในการศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาความรับผิดชอบในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการ เสริมแรงทางบวก ผู้ศึกษาได้กำหนดตัวแปรที่ศึกษาดังต่อไปนี้

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

กิจกรรมเกมการศึกษา ทักษะคณิตศาสตร์การบอกค่าจำนวน 1 - 10

1) เกมจับคู่ตัวเลขกับตัวเลข

2) เกมจับคู่ตัวเลขกับภาพ

9. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

2. แบบทดสอบ เกมการศึกษาการบอกค่าจำนวน 1 - 10

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการเข้ากับหน่วยการ เรียน ตามความเหมาะสม

- แบบทดสอบ เกมการศึกษาการบอกค่าจำนวน 1 - 10

ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ เกมการศึกษาการบอกค่าจำนวน 1– 10 ดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2. จัดทำแบบทดสอบ ประกอบด้วย แบบทดสอบ เกมการศึกษาจับคู่ตัวเลขกับตัวเลข แบบทดสอบ เกมการศึกษาจับคู่ตัวเลขกับภาพ

10. วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็น เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

1. ขอความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559

5. ผูวิจัยดำเนินการทดลองดวยตนเองโดยทดลองสัปดาหละ 5 วัน วันละ 20 นาที ในชวงเวลา กิจกรรมเกมการศึกษาของทุกวัน จนสิ้นสุดการทดลอง

6. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้วผู้วิจัยดำเนินการประเมินผลหลังการทดลอง

7. ทดสอบสมมติฐานกอนการทดลองและหลังการ ทดลอง

11. การวิเคราะห์ข้อมูล

การพัฒนากิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์การบอกค่าจํานวน 1 – 10 มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) วิเคราะห์ผลการประเมิน โดยการหาค่าความถี่

เกณฑ์การประเมิน

ปฏิบัติได้ 9-10 ครั้ง ดีมาก

ปฏิบัติได้ 7-8 ครั้ง ดี

ปฏิบัติได้ 5-6 ครั้ง พอใช้

พอใช้ ปฏิบัติได้ น้อยกว่า 5 ครั้ง ต้องปรับปรุง

สำหรับเกณฑ์การตัดสินที่ผ่านการประเมินการพัฒนาส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบอกค่าของ จำนวน 1 – 10 โดยใช้เกมการศึกษา จะต้องได้ระดับคุณภาพในระดับดีขึ้นไป

12 . ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบอกค่าของจำนวน 1 – 10 ของเด็กปฐมวัยการใช้กิจกรรม

เกมการศึกษา

ที่ ชื่อ – สกุล ครั้งที่ประเมิน รวม แปลผล

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. เด็กชายณัฐวุฒิ หลีช่วย √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 ดีมาก

2. เด็กชายศักรินทร์ บ้านนบ √ √ √ √ √ √ 6 พอใช้

3. เด็กชายศิวรักษ์ นาวีว่อง √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 ดีมาก

4. เด็กชายอัสรี ชาวน้ำ √ √ √ √ √ √ 6 พอใช้

5. เด็กหญิงนัทมีนา มาตรักษา √ √ √ √ √ √ √ √ 7 ดี

6. เด็กหญิงสุธาริน บ่อหนา √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 ดีมาก

7. เด็กหญิงสุวรรณี พูลศิลป์ √ √ √ √ √ √ √ 7 ดี

8. เด็กหญิงอิซรอ ดำนาดี √ √ √ √ √ √ √ 7 ดี

จากตารางที่ 1 พบว่าเด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝึกปฏิบัติโดยการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา มีทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบอกค่าของจำนวน 1 – 10 เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 3 คน อยู่ในระดับดี จำนวน 3 คน อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 2 คน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง จำนวน ...........-..........คน

13. สรุปผลการวิจัย

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝึกปฏิบัติโดยการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา มีทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบอกค่าของจำนวน1 -10 เพิ่มขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

14. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1.ควรมีการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ในการเล่นเกมให้พร้อมสำหรับเด็กทุกคน

2.มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.ในการนำไปใช้ควรมีการนำเกมการศึกษาไปทดลองก่อนใช้

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์ คุรุสลาดพร้าว.

กรมวิชาการ. (2540). แนวการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา.

กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

กุลยา ตันติผลาชีวะ.(2551). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ:

เบรน-เบสบุ๊คส์.

ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี. (2550). การสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

ธรรมนูญ นวลใจ. ดร. (2541). หัวใจแห่งการศึกษาสำหรับเด็กวัย1–5 ขวบ. กรุงเทพฯ :

สํานักพิมพ์คําแก้ว.

ธีรนาฏ เบ้าคำ. (2553). ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์เสริมด้วยเกมการศึกษาที่มี

ต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี.

ทิพวรรณ สุขผล. (2553). การพัฒนาชุดฝึกพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่2. วิทยานิพนธ์

ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

เยาวพา เตชะคุปต์. (2542). การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: แม็ค.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค

พับลิเคชั่นส์.

สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์. (2547). การดูแลและการเรียนรู้และการเล่นของเด็กเล็ก. กรุงเทพฯ : บริษัทตาวัน

พับลิชชิ่งจำกัด.

โพสต์โดย นา : [27 ก.ค. 2562 เวลา 13:36 น.]
อ่าน [201] ไอพี : 118.173.16.157
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ