ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 37 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน ๆ ละ 3 คาบ รวมทั้งหมด 18 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบภาคปฏิบัติ วัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เกณฑ์การประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัด การเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีConstructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะ การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีConstructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอนโดยใช้สิ่งเร้า เสริมแรง สร้างแรงจูงใจในการเรียน จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เดิมเสริมต่อความรู้ใหม่ จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนิสัยการใช้ภาษา เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับความรู้เดิม ส่งเสริมการใช้ภาษาพูดสื่อสารตามสถานการณ์และความหมายที่เหมาะสม ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เดี่ยว เป็นคู่ และเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร สภาพและปัญหา พบว่า นักเรียนมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่ำ ไม่สามารถพูดสื่อสารได้ ไม่สามารถนำความรู้หรือทักษะการพูดไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนของครูไม่สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ แนวการสอนของครูไม่เหมาะสมกับการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษน้อย มีทัศนคติไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ บริบทของนักเรียนไม่เอื้อในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไม่มีแรงจูงใจให้อยากพูดภาษาอังกฤษ และจากการสนทนากลุ่ม ครูผู้สอนมีความคิดเห็นตรงกันว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เหมาะสมกับการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และจากการสอบถามนักเรียน พบว่า ภาพรวมผลการสอบถามสภาพ ความต้องการ ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.75)

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีชื่อว่า “SAP-2C” ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 8 ด้าน คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน 7) เงื่อนไขของการนำรูปแบบไปใช้ 8) การประเมินผล ในส่วนของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Stimulation : S) ขั้นที่ 2 ขั้นรับความรู้ใหม่ (Acquiring Knowledge : K) ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกฝนเอาใจใส่ (Practicing : P) ขั้นที่ 4 ขั้นสรรค์สร้างและนำเสนอผลงานใหม่ (Creation & Presentation : C) ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปใส่ใจและประเมินผล (Conclusion & Evaluation : C) (SAP-2C) การประเมินผลรูปแบบ มีค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 84.49/83.67 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 3 ด้านโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.74 )

โพสต์โดย ติ๋ม : [26 ก.ค. 2562 เวลา 19:49 น.]
อ่าน [946] ไอพี : 223.205.242.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ