ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ขออนุญาติเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยวรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ 1 เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เวลา ๒๐ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก เวลา ๔ ชั่วโมง

เรื่อง การอ่านสรุปใจความสำคัญ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก เวลา ๑ ชั่วโมง

สอนวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป ๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ป ๖/๓ อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่

อ่าน

ป ๖/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

สาระสำคัญ

วรรณกรรม เป็นงานเขียนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาทักษะทางการใช้ภาษา จึงจำเป็นต้องอ่าน

ให้เข้าใจ โดยสรุปใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เพื่อนำความรู้ ไปปรับใช้ให้

เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นข้อมูลในการศึกษาระดับสูงต่อไป

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความสำคัญ

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. นักเรียนสามารถอ่านจับใจความสำคัญ ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

อนุบาลเด็กน่ารักได้อย่างสร้างสรรค์

๒. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน

๒. นักเรียนสามารถนำความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่าน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. ซื่อสัตย์

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

๔. มีจิตสาธารณะ

๕. มีวินัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้

การอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

๑. นักเรียนดูภาพกิจกรรมงานต่าง ๆ ของโรงเรียน และดูใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ

ที่โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก) ได้รับ จากสื่อการสอน Power Point แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความเป็นมาของกิจกรรมนั้น

๒. ครูแจ้งชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม และแนวทางการวัดประเมินผลให้นักเรียนทราบ

๓. อาสาสมัครนักเรียนเตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน หนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก แบบฝึกหัดที่ ๑ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก เพื่อใช้ในการเรียนตามลำดับ

ขั้นสอน

๑. นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบวัดประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้

ส่งครูตรวจบันทึกคะแนนเป็นรายบุคคล

๒. นักเรียนอ่านในใจ หนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก แล้วตอบคำถามปากเปล่าทบทวนเนื้อเรื่อง

๓. นักเรียนฝึกทักษะการคิดคล่อง ด้วยการบอกชื่ออาคารเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก) ให้เร็วที่สุด นักเรียนยกมือตอบคำถามคนละ ๑ คำตอบ และคำตอบต้องไม่ซ้ำกัน

๔. นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ ๑

๕. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พร้อมประเมินพฤติกรรมตามแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล

๖. นักเรียนแต่ละคนตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขงานให้สมบูรณ์ ก่อนส่งครู

๗. ครูตรวจแบบฝึกหัดที่ ๑ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบอีกครั้ง

ขั้นสรุป

๑. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ด้วยการเล่าเรื่องปากเปล่า

๒. นักเรียนบอกกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก) ที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป แล้วจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์

สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑. หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

๑.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน

๑.๒ แบบฝึกหัดที่ ๑

๒. สื่อการสอน Power Point เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์

ด้านความรู้ (K)

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ

อ่านจับใจความสำคัญ ทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน -

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. นักเรียนสามารถอ่านจับใจความสำคัญ ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง อนุบาลเด็กน่ารักได้อย่างสร้างสรรค์

๒. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ตรวจแบบฝึกหัดที่ ๑ แบบฝึกหัดที่ ๑ ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ ๗๐

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน

๒. นักเรียนสามารถนำความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่าน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ ประเมินพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล ผ่านระดับดี

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก มีกระบวนการขั้นตอนการสอนครบถ้วน เน้นฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการคิด ส่งผลให้นักเรียนกล้าคิด กล้าตอบคำถาม และแสดงเหตุผล เห็นคุณค่าและความสำคัญของการอ่าน นักเรียนคงจะมีความสุขในการเรียน

ลงชื่อ........................................................

(นางอาภรณ์ บุญภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)

บันทึกผลหลังสอน ๑. ผลการจัดการเรียนการสอน

๑.๑ ด้านความรู้ (K)

นักเรียนอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก แล้ว ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความสำคัญ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๑.๒ ด้านทักษะกระบวนการ (P)

นักเรียนสามารถอ่านจับใจความสำคัญ ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง อนุบาลเด็กน่ารักได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

สังเกตได้จากผลการประเมินระหว่างเรียน ดังนี้

- คะแนนการทำแบบฝึกหัดที่ ๑ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๙๑.๔๓

๑.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน คือ พฤติกรรมการเรียนรายบุคคล พบว่านักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมอยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน

๒. ปัญหา/อุปสรรค ...................................................................................................................................................................

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................

(นางสาวภิริยาภรณ์ อุดมไชย)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เวลา ๒๐ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก เวลา ๔ ชั่วโมง

เรื่อง การอ่านสรุปใจความสำคัญ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก เวลา ๑ ชั่วโมง

สอนวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป ๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ป ๖/๓ อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่

อ่าน

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป ๖/๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป ๖/๑ แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน

ป ๖/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

สาระสำคัญ

วรรณกรรม เป็นงานเขียนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาทักษะทางการใช้ภาษา จึงจำเป็นต้องอ่าน

ให้เข้าใจ โดยสรุปใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เพื่อนำความรู้ ไปปรับใช้ให้

เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นข้อมูลในการศึกษาระดับสูงต่อไป

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)

นักเรียนบอกหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรมและวรรณคดีได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. นักเรียนอ่าน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก แล้วสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ได้

๒. นักเรียนสามารถวิจารณ์ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ได้ตามหลักการวิจารณ์วรรณกรรม

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. ซื่อสัตย์

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

๔. มีจิตสาธารณะ

๕. มีวินัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้

การอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

๑. อาสาสมัครนักเรียนเตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก เพื่อใช้ในการเรียนตามลำดับ

๒. ตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถด้านการอ่านทำนองเสนาะ อ่านบทร้อยกรอง

โคลงสี่สุภาพ ในหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก บทที่ ๑ และ บทที่ ๒ แล้วนักเรียน

ทุกคนอ่านออกเสียงตามทั้ง ๒ บท

๓. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ ทั้งสองบทว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง

๔. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม และแนวทางการวัดประเมินผลให้นักเรียนทราบ

ขั้นสอน

๑. นักเรียนจัดกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ ๓ คน แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รอง

ประธาน และเลขานุการกลุ่ม เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคำชี้แจงการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียน หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก เพื่อศึกษาขั้นตอนการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านให้เข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติให้ครบทุกกิจกรรม

๓. นักเรียนแต่ละคนอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ด้วยความตั้งใจ จากนั้นสมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดและทำแบบฝึกหัดที่ ๒ ให้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด และเตรียมตัวนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

๔. เมื่อแต่ละกลุ่มทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้เก็บสื่อและอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อย

๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจคำตอบตามแบบเฉลย และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบในแบบฝึกหัดที่ ๒

๖. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พร้อมประเมินพฤติกรรมตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูชมเชยและให้กำลังใจในทางบวกสำหรับกลุ่มที่นำเสนองานได้ดีและถูกต้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและเสริมแรงในทางบวกแก่สมาชิกกลุ่มที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาการทำงานในครั้งต่อไป

ขั้นสรุป

๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่อง การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม อีกครั้ง

๒. นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปติดป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้

และเป็นแนวทางในการเรียนเรื่องต่อไป

สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑. หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

๑.๑ แบบฝึกหัดที่ ๒

การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์

ด้านความรู้ (K)

นักเรียนบอกหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรมและวรรณคดีได้

-

-

-

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. นักเรียนอ่าน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก แล้วสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ได้

๒. นักเรียนสามารถวิจารณ์ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ได้ตามหลักการวิจารณ์วรรณกรรม

ตรวจแบบฝึกหัดที่ ๒

แบบฝึกหัดที่ ๒

ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ ๗๐

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการทำงานกลุ่ม

ประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ผ่านระดับดี

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก มีกระบวนการขั้นตอนการสอนครบถ้วน ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ เน้นกระบวนการกลุ่ม นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี นักเรียนคงจะมีความสุขในการเรียน

ลงชื่อ........................................................

(นางอาภรณ์ บุญภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)

บันทึกผลหลังสอน ๑. ผลการจัดการเรียนการสอน

๑.๑ ด้านความรู้ (K)

นักเรียนทุกคนบอกหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรมและวรรณคดีได้

๑.๒ ด้านทักษะกระบวนการ (P)

นักเรียนอ่าน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก แล้วสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ได้ สามารถวิจารณ์ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ได้ตามหลักการวิจารณ์วรรณกรรม ทำแบบฝึกหัดที่ ๒ ได้ถูกต้อง สังเกตได้จากผลการประเมินระหว่างเรียน ดังนี้

- คะแนนการทำแบบฝึกหัดที่ ๒ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๘๕.๒๔

- คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ

๑.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน คือ พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม พบว่านักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่ดีในการทำงานกลุ่ม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน และทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด สังเกตได้จากการประเมินการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่ม

๒. ปัญหา/อุปสรรค ...................................................................................................................................................................

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................

(นางสาวภิริยาภรณ์ อุดมไชย)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เวลา ๒๐ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก เวลา ๔ ชั่วโมง

เรื่อง ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก เวลา ๑ ชั่วโมง

สอนวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป ๖/๑ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

สาระสำคัญ

ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีตัวอักษรใช้แทนเสียงต่าง ๆ ในการสื่อความ จึงต้องศึกษาถึงลักษณะของตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงที่มีระดับเสียงแตกต่างกัน หรือ เรียกว่า ไตรยางศ์ เพื่อประโยชน์ในการผันอักษร การเขียนและการอ่านคำในภาษาไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)

๑. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกเสียงพยัญชนะ

๒. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำเป็น และคำตาย

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. นักเรียนสามารถจำแนกคำศัพท์ในเรื่องได้ถูกต้อง ตามหลักของไตรยางศ์ได้

๒. นักเรียนสามารถอ่านเขียนสะกดคำศัพท์จาก เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ได้ถูกต้องตามหลักการผันวรรณยุกต์

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. ซื่อสัตย์

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

๔. มีจิตสาธารณะ

๕. มีวินัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้

การจำแนกคำศัพท์ใน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ตามหลักไตรยางศ์และคำเป็น คำตาย

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

๑. นักเรียนยืนเป็นวงกลมรอบห้องเรียน ตัวแทนนักเรียนแจกบัตรคำให้เพื่อนคนละ ๑ บัตร นักเรียนอ่านคำของตนเอง

๒. ครูให้สัญญาณนักเรียนแยกเข้ากลุ่มตามหมู่พยัญชนะต้น ๓ หมู่ คือ สูง กลาง ต่ำ

ครูให้สัญญาณหมดเวลา คนใดช้าเข้ากลุ่มไม่ทัน ให้ออกมาช่วยครูเป็นกรรมการ

๓. นักเรียนที่เหลือเข้าแถวเป็นวงกลมอีกครั้ง ตัวแทนนักเรียนแจกบัตรคำคนละ ๑ บัตร

นักเรียนอ่านคำของตนเอง

๔. ครูให้สัญญาณนักเรียนแยกเข้ากลุ่มตามหมู่พยัญชนะต้น ๓ หมู่ คือ สูง กลาง ต่ำ

๕. ครูให้สัญญาณหมดเวลาคนใดช้าเข้ากลุ่มไม่ทัน ให้ออกมาช่วยครูเป็นกรรมการ

(นักเรียนสามารถทำกิจกรรมนี้ซ้ำ ๆ ตามความเหมาะสม)

๖. นักเรียนที่ถูกคัดออกแต่ละรอบ ให้ออกมาแสดงประกอบเพลงไก่ย่าง

๗. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม และแนวทางการวัดประเมินผลให้นักเรียนทราบ

๘. อาสาสมัครนักเรียนร่วมจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ หนังสือเรียน

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย หนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

ขั้นสอน

๑. นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม แต่ละกลุ่มทบทวนเรื่องไตรยางศ์ ในหนังสือเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว และให้ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเสริมทักษะ หนังสือเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มุมหนังสือห้องภาษาไทย

๒. นักเรียนบันทึกแผนภูมิไตรยางศ์บนกระดาน ตามที่ครูอธิบายเพิ่มเติม

๓. นักเรียนตอบคำถามปากเปล่า ครูคอยชี้นำ กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดและทบทวนความรู้

๔. หัวหน้ากลุ่มรับแบบฝึกหัดที่ ๓ และ ๔ แล้วร่วมกันระดมความคิดวิธีทำแบบฝึกหัดให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด และถูกต้อง ผลงานมีคุณภาพ

๕. ครูติดตามดูแลการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนแต่ละกลุ่ม อย่างใกล้ชิดและคอยแนะนำนักเรียนให้นักเรียนที่ไม่เข้าใจ ให้สามารถตอบคำถามในแบบฝึกหัดได้ และคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันปรับปรุงแก้ไขงานให้สมบูรณ์ ก่อนส่งครูตรวจ

๗. ครูตรวจแบบฝึกหัดที่ ๓ และ ๔ แล้วแจ้งผลการประเมินให้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทราบ

๘. ครูชมเชยและให้กำลังใจในทางบวกสำหรับกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีและถูกต้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และเสริมแรงในทางบวกแก่สมาชิกกลุ่มที่ยังทำแบบฝึกหัดได้ยังไม่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาการทำงานในครั้งต่อไป

ขั้นสรุป

๑. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ แล้วจดบันทึกลงในสมุดบันทึก

๒. ครูสรุปผลการประเมิน ดังนี้

๒.๑ ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำวิชา)

๒.๒ ผลการประเมินแบบฝึกหัดที่ ๓ และ ๔

สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑. หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

๒. บัตรคำ

๓. หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

๓.๑ แบบฝึกหัดที่ ๓ และ ๔

การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์

ด้านความรู้ (K)

๑. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกเสียงพยัญชนะ

๒. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำเป็น และคำตาย

-

-

-

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. นักเรียนสามารถจำแนกคำศัพท์ในเรื่องได้ถูกต้อง ตามหลักของไตรยางศ์ได้

๒. นักเรียนสามารถอ่านเขียนสะกดคำศัพท์จาก เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ได้ถูกต้องตามหลักการผันวรรณยุกต์

ตรวจแบบฝึกหัดที่ ๓ และ ๔

แบบฝึกหัดที่ ๓ และ ๔

ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ ๗๐

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ผ่านระดับดี

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก มีกระบวนการขั้นตอนการสอนครบถ้วน ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ เน้นกระบวนการกลุ่ม นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนคงจะมีความสุขในการเรียน

ลงชื่อ........................................................

(นางอาภรณ์ บุญภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)

บันทึกผลหลังสอน ๑. ผลการจัดการเรียนการสอน

๑.๑ ด้านความรู้ (K)

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกเสียงพยัญชนะ และคำเป็น คำตาย

๑.๒ ด้านทักษะกระบวนการ (P)

นักเรียนสามารถจำแนกคำศัพท์ในเรื่องได้ถูกต้อง ตามหลักของไตรยางศ์ สามารถอ่านเขียนสะกดคำศัพท์จาก เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ได้ สังเกตได้จากผลการประเมินระหว่างเรียน ดังนี้

- คะแนนการทำแบบฝึกหัดที่ ๓ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๘๗.๖๒

- คะแนนการทำแบบฝึกหัดที่ ๔ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๙๑.๙๐

๑.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่านักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๙๓.๓๓ อยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน

๒. ปัญหา/อุปสรรค ...................................................................................................................................................................

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................

(นางสาวภิริยาภรณ์ อุดมไชย)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เวลา ๒๐ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก เวลา ๔ ชั่วโมง

เรื่อง ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก เวลา ๑ ชั่วโมง

สอนวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป ๖/๑ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

สาระสำคัญ

ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีตัวอักษรใช้แทนเสียงต่าง ๆ ในการสื่อความ จึงต้องศึกษาถึงลักษณะของตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงที่มีระดับเสียงแตกต่างกัน หรือ เรียกว่า ไตรยางศ์ เพื่อประโยชน์ในการผันอักษร การเขียนและการอ่านคำในภาษาไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)

๑. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกเสียงพยัญชนะ

๒. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำเป็น และคำตาย

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. นักเรียนสามารถจำแนกคำศัพท์ใน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ถูกต้อง ตามหลักของไตรยางศ์ได้

๒. นักเรียนสามารถอ่านเขียนสะกดคำศัพท์จาก เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ได้ถูกต้อง

ตามหลักการผันวรรณยุกต์

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

นักเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. ซื่อสัตย์

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

๔. มีจิตสาธารณะ

๕. มีวินัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้

การจำแนกคำศัพท์ในเรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ตามหลักไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

๑. ครูเปิดสื่อการสอน Power Point เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ให้นักเรียนร่วมกันอ่านบทร้อยกรองเรื่องวรรณยุกต์ของไทย จากนั้นฝึกร้องร่วมกัน จำนวน ๒-๓ รอบ แล้วให้ร้องเป็นกลุ่ม ร้องรวมกันทั้งชั้น ตามลำดับ

๒. ครูสุ่มนักเรียน ๑ คน ให้ออกไปเขียนแผนภูมิเสียงวรรณยุกต์บนกระดานแล้วอ่านพร้อม

กัน

๓. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลให้นักเรียนทราบ

๔. นักเรียนร่วมกันจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก และแบบทดสอบหลังเรียน

ขั้นสอน

๑. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องรูปและเสียงวรรณยุกต์ที่เคยเรียนมาแล้ว

๒. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องรูปและเสียงวรรณยุกต์ที่เคยเรียนมาแล้ว

๓. นักเรียนเลือกคำที่ปรากฏในบทร้อยกรอง ๓-๕ คำ ฝึกจำแนกรูปและเสียงวรรณยุกต์

๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำแบบฝึกหัดที่ ๕

๕. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียน ตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และพฤติกรรมการเรียน และประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันปรับปรุงแก้ไขงานให้สมบูรณ์ ส่งครูตรวจประเมินผล

๗. นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียน ส่งครูตรวจประเมินความก้าวหน้า

๘. ครูชมเชย และให้กำลังใจในทางบวกสำหรับนักเรียนที่ทำผลงานได้ดีมีผลการประเมินที่มีความก้าวหน้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และเสริมแรงในทางบวกแก่นักเรียนที่ยังมีผลการพัฒนาไม่เป็นที่พอใจนัก เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองในครั้งต่อไป

ขั้นสรุป

๑. ครูแจ้งผลการทดสอบหลังเรียน แล้วให้นักเรียน เปรียบเทียบผลการสอบก่อนเรียน

หลังเรียน ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง

๒. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่องวรรณยุกต์ของไทย เป็นทำนองเสนาะอีกครั้ง แล้วสรุป

เรื่องรูปและเสียงวรรณยุกต์ บันทึกลงในสมุดบันทึกส่งครูตรวจประเมินการทำงาน

๓. ครูสรุปผลการประเมินและผลการทดสอบ ดังนี้

๓.๑ ผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่ม

๓.๒ ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน)

๓.๓ ผลการประเมินแบบฝึกหัดที่ ๕

๓.๔ ผลการทดสอบหลังเรียน

สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

๑. หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

๒. สื่อการสอน Power Point บทร้อยกรอง เรื่อง วรรณยุกต์ของไทย

๓. หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

๓.๑ แบบฝึกหัดที่ ๕

๓.๒ แบบทดสอบหลังเรียน

การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์

ด้านความรู้ (K)

๑. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกเสียงพยัญชนะ

๒. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำเป็น และคำตาย

-

-

-

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. นักเรียนสามารถจำแนกคำศัพท์ในเรื่องได้ถูกต้อง ตามหลักของไตรยางศ์ได้

๒. นักเรียนสามารถอ่านเขียนสะกดคำศัพท์จาก เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ได้ถูกต้องตามหลักการผันวรรณยุกต์

ตรวจแบบฝึกหัดที่ ๕

แบบฝึกหัดที่ ๕

ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ ๗๐

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

นักเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน

แบบประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน

ผ่านระดับดี

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก มีกระบวนการขั้นตอนการสอนครบถ้วน ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ เน้นกระบวนการกลุ่ม นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนคงจะมีความสุขในการเรียน

ลงชื่อ........................................................

(นางอาภรณ์ บุญภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)

บันทึกผลหลังสอน ๑. ผลการจัดการเรียนการสอน

๑.๑ ด้านความรู้ (K)

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกเสียงพยัญชนะ และคำเป็น คำตาย

๑.๒ ด้านทักษะกระบวนการ (P)

นักเรียนสามารถจำแนกคำศัพท์ในเรื่องได้ถูกต้อง ตามหลักของไตรยางศ์ อ่านเขียนสะกดคำศัพท์จาก เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก ได้ถูกต้องตามหลักการผันวรรณยุกต์ สังเกตได้จากผลการประเมินระหว่างเรียน ดังนี้

- คะแนนการทำแบบฝึกหัดที่ ๕ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๙๓.๓๓

- คะแนนการทำแบบฝึกหัดที่ ๑-๕ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๙๐

- คะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๒๔

. สรุปผลการประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนทั้ง ๓ ด้าน พบว่า นักเรียนทุกคน ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๐๕ อยู่ในระดับ ดี

๑.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน คือ สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๐๒ อยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน

๒. ปัญหา/อุปสรรค ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

๓. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................

(นางสาวภิริยาภรณ์ อุดมไชย)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

แบบบันทึกผลการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

ที่ ชื่อ – สกุล ผลการทดสอบ ผลการประเมิน

ก่อนเรียน หลังเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ ด.ช.โชคทวี สายรัตน์ ๖ ๘  -

๒ ด.ช.คมกริช ป้อมอุ่นเรือน ๕ ๘  -

๓ ด.ช.ต้นกล้า พิพิธกุล ๖ ๘  -

๔ ด.ช.บัญชา สุภี ๖ ๑๐  -

๕ ด.ช.พงศกร หอมสมบัติ ๖ ๙  -

๖ ด.ช.พงษ์ศักดิ์ นามบิดา ๕ ๘  -

๗ ด.ช.ยุทธพงษ์ พานดี ๖ ๘  -

๘ ด.ช.สงกรานต์ ศรีธรราช ๗ ๙  -

๙ ด.ช.สุพชีพ เหง่าขามป้อม ๖ ๙  -

๑๐ ด.ช.อภิชิต สัมพันธ์ ๕ ๘  -

๑๑ ด.ช.อัถพล สุขสนิท ๖ ๘  -

๑๒ ด.ญ.เกตนิภา แร่ทอง ๖ ๘  -

๑๓ ด.ญ.โสรยา โชคคูณ ๗ ๙  -

๑๔ ด.ญ.กัญญาณัฐ คำนกขุ้ม ๖ ๘  -

๑๕ ด.ญ.ฐนิชา ปิมะนาว ๖ ๙  -

๑๖ ด.ญ.บวรลักษณ์ เครือแสง ๗ ๑๐  -

๑๗ ด.ญ.พรภิรมย์ ก่อกุศล ๖ ๙  -

๑๘ ด.ญ.ภัทรฎา ทัพธานี ๖ ๙  -

๑๙ ด.ญ.มนัสนันท์ ฦาชา ๖ ๘  -

๒๐ ด.ญ.อรัญญา เต็มจิตต์ ๖ ๘  -

๒๑ ด.ญ.อัญชลี นันทรัตน์ ๕ ๘  -

รวม ๑๗๙

เฉลี่ย ๘.๕๒

ร้อยละ ๘๕.๒๔

แบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

ที่ ชื่อ-สกุล ผลการประเมินแบบฝึกหัด เล่มที่ ๑ รวม

แบบฝึกหัดที่ ๑ แบบฝึกหัดที่ ๒ แบบฝึกหัดที่ ๓ แบบฝึกหัดที่ ๔ แบบฝึกหัดที่ ๕

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐

๑ ด.ช.โชคทวี สายรัตน์ ๘ ๘ ๙ ๙ ๙ ๔๓

๒ ด.ช.คมกริช ป้อมอุ่นเรือน ๘ ๘ ๘ ๙ ๙ ๔๒

๓ ด.ช.ต้นกล้า พิพิธกุล ๙ ๑๐ ๘ ๑๐ ๙ ๔๖

๔ ด.ช.บัญชา สุภี ๘ ๗ ๙ ๑๐ ๙ ๔๓

๕ ด.ช.พงศกร หอมสมบัติ ๙ ๗ ๙ ๘ ๙ ๔๒

๖ ด.ช.พงษ์ศักดิ์ นามบิดา ๙ ๗ ๘ ๙ ๙ ๔๒

๗ ด.ช.ยุทธพงษ์ พานดี ๙ ๘ ๑๐ ๙ ๙ ๔๕

๘ ด.ช.สงกรานต์ ศรีธรราช ๑๐ ๘ ๘ ๙ ๙ ๔๔

๙ ด.ช.สุพชีพ เหง่าขามป้อม ๘ ๘ ๙ ๑๐ ๙ ๔๔

๑๐ ด.ช.อภิชิต สัมพันธ์ ๑๐ ๘ ๘ ๘ ๑๐ ๔๔

๑๑ ด.ช.อัถพล สุขสนิท ๙ ๘ ๘ ๙ ๑๐ ๔๔

๑๒ ด.ญ.เกตนิภา แร่ทอง ๙ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๔๕

๑๓ ด.ญ.โสรยา โชคคูณ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๙ ๑๐ ๔๙

๑๔ ด.ญ.กัญญาณัฐ คำนกขุ้ม ๙ ๘ ๘ ๙ ๙ ๔๓

๑๕ ด.ญ.ฐนิชา ปิมะนาว ๑๐ ๑๐ ๙ ๙ ๑๐ ๔๘

๑๖ ด.ญ.บวรลักษณ์ เครือแสง ๑๐ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑๐ ๔๙

๑๗ ด.ญ.พรภิรมย์ ก่อกุศล ๑๐ ๙ ๙ ๑๐ ๑๐ ๔๘

๑๘ ด.ญ.ภัทรฎา ทัพธานี ๙ ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๔๗

๑๙ ด.ญ.มนัสนันท์ ฦาชา ๑๐ ๙ ๙ ๙ ๑๐ ๔๗

๒๐ ด.ญ.อรัญญา เต็มจิตต์ ๙ ๙ ๙ ๙ ๑๐ ๔๖

ที่ ชื่อ-สกุล ผลการประเมินแบบฝึกหัด เล่มที่ ๑ รวม

แบบฝึกหัดที่ ๑ แบบฝึกหัดที่ ๒ แบบฝึกหัดที่ ๓ แบบฝึกหัดที่ ๔ แบบฝึกหัดที่ ๕

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐

๒๑ ด.ญ.อัญชลี นันทรัตน์ ๙ ๙ ๙ ๙ ๗ ๔๓

รวม ๑๙๒ ๑๗๙ ๑๘๔ ๑๙๓ ๑๙๖ ๙๔๔

เฉลี่ย ๙.๑๔ ๘.๕๒ ๘.๗๖ ๙.๑๙ ๙.๓๓ ๔๔.๙๕

ร้อยละ ๙๑.๔๓ ๘๕.๒๔ ๘๗.๖๒ ๙๑.๙๐ ๙๓.๓๓ ๘๙.๙๐

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

ที่ ชื่อ – สกุล รายการประเมินพฤติกรรม คะแนนรวม สรุปผลการประเมิน

กระตือรือร้นทำงาน มีความรับผิดชอบ ผลงานมีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕

๑ ด.ช.โชคทวี สายรัตน์ ๒ ๓ ๒ ๒ ๓ ๑๒ ดี / -

๒ ด.ช.คมกริช ป้อมอุ่นเรือน ๒ ๓ ๓ ๒ ๓ ๑๓ ดี / -

๓ ด.ช.ต้นกล้า พิพิธกุล ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๔ ด.ช.บัญชา สุภี ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ๑๓ ดี / -

๕ ด.ช.พงศกร หอมสมบัติ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑๔ ดี / -

๖ ด.ช.พงษ์ศักดิ์ นามบิดา ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๑๔ ดี / -

๗ ด.ช.ยุทธพงษ์ พานดี ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๘ ด.ช.สงกรานต์ ศรีธรราช ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๑๔ ดี / -

๙ ด.ช.สุพชีพ เหง่าขามป้อม ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๑๔ ดี / -

๑๐ ด.ช.อภิชิต สัมพันธ์ ๓ ๒ ๒ ๓ ๓ ๑๓ ดี / -

๑๑ ด.ช.อัถพล สุขสนิท ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๔ ดี / -

๑๒ ด.ญ.เกตนิภา แร่ทอง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๓ ด.ญ.โสรยา โชคคูณ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๔ ด.ญ.กัญญาณัฐ คำนกขุ้ม ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๔ ดี / -

๑๕ ด.ญ.ฐนิชา ปิมะนาว ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๖ ด.ญ.บวรลักษณ์ เครือแสง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๗ ด.ญ.พรภิรมย์ ก่อกุศล ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๘ ด.ญ.ภัทรฎา ทัพธานี ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๙ ด.ญ.มนัสนันท์ ฦาชา ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๒๐ ด.ญ.อรัญญา เต็มจิตต์ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

ที่ ชื่อ – สกุล รายการประเมินพฤติกรรม คะแนนรวม สรุปผลการประเมิน

กระตือรือร้นทำงาน มีความรับผิดชอบ ผลงานมีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕

๒๑ ด.ญ.อัญชลี นันทรัตน์ ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ ๑๒ ดี / -

รวม ๕๗ ๖๐ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๒๙๗

เฉลี่ย ๒.๗๑ ๒.๘๖ ๒.๘๑ ๒.๘๖ ๒.๙๐ ๑๔.๑๔

ร้อยละ ๙๐.๔๘ ๙๕.๒๔ ๙๓.๖๕ ๙๕.๒๔ ๙๖.๘๓ ๙๔.๒๙

แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม รายการประเมินพฤติกรรม คะแนนรวม สรุปผลการประเมิน

คณะทำงาน มีความรับผิดชอบ ขั้นตอนการทำงาน ความร่วมมือ ตรงต่อเวลา ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕

๑ ประทุมชาติ ๓ ๓ ๒ ๒ ๓ ๑๓ ดี / -

๒ ราชพฤกษ์ ๒ ๓ ๒ ๓ ๓ ๑๓ ดี / -

๓ สุทธิพร ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๔ เฟื่องฟ้า ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๑๔ ดี / -

๕ ชวนชม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๖ ดอกคูณ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๗ ตะขบ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

รวม ๒๐ ๒๐ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๑๐๐

เฉลี่ย ๒.๘๖ ๒.๘๖ ๒.๗๑ ๒.๘๖ ๓.๐๐ ๒๕.๐๐

ร้อยละ ๙๕.๒๔ ๙๕.๒๔ ๙๐.๔๘ ๙๕.๒๔ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๒๔

แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม(รายบุคคล)

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

ที่ ชื่อ – สกุล รายการประเมินพฤติกรรม คะแนนรวม สรุปผลการประเมิน

คณะทำงาน มีความรับผิดชอบ ขั้นตอนการทำงาน ความร่วมมือ ตรงต่อเวลา ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕

๑ ด.ช.โชคทวี สายรัตน์ ๓ ๓ ๒ ๒ ๓ ๑๓ ดี / -

๒ ด.ช.คมกริช ป้อมอุ่นเรือน ๓ ๓ ๒ ๒ ๓ ๑๓ ดี / -

๓ ด.ช.ต้นกล้า พิพิธกุล ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ ๑๓ ดี / -

๔ ด.ช.บัญชา สุภี ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๑๔ ดี / -

๕ ด.ช.พงศกร หอมสมบัติ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑๔ ดี / -

๖ ด.ช.พงษ์ศักดิ์ นามบิดา ๓ ๒ ๒ ๓ ๓ ๑๓ ดี / -

๗ ด.ช.ยุทธพงษ์ พานดี ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๑๔ ดี / -

๘ ด.ช.สงกรานต์ ศรีธรราช ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ ๑๓ ดี / -

๙ ด.ช.สุพชีพ เหง่าขามป้อม ๒ ๓ ๒ ๓ ๓ ๑๓ ดี / -

๑๐ ด.ช.อภิชิต สัมพันธ์ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๑ ด.ช.อัถพล สุขสนิท ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๒ ด.ญ.เกตนิภา แร่ทอง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๓ ด.ญ.โสรยา โชคคูณ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๔ ด.ญ.กัญญาณัฐ คำนกขุ้ม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๕ ด.ญ.ฐนิชา ปิมะนาว ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๖ ด.ญ.บวรลักษณ์ เครือแสง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๗ ด.ญ.พรภิรมย์ ก่อกุศล ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๘ ด.ญ.ภัทรฎา ทัพธานี ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๙ ด.ญ.มนัสนันท์ ฦาชา ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๒๐ ด.ญ.อรัญญา เต็มจิตต์ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

ที่ ชื่อ – สกุล รายการประเมินพฤติกรรม คะแนนรวม สรุปผลการประเมิน

คณะทำงาน มีความรับผิดชอบ ขั้นตอนการทำงาน ความร่วมมือ ตรงต่อเวลา ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕

๒๑ ด.ญ.อัญชลี นันทรัตน์ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

รวม ๕๗ ๖๐ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๒๙๗

เฉลี่ย ๒.๑๗ ๒.๘๖ ๒.๘๑ ๒.๘๖ ๒.๙๐ ๑๔.๑๔

ร้อยละ ๙๐.๔๘ ๙๕.๒๔ ๙๓.๖๕ ๙๕.๒๔ ๙๖.๘๓ ๙๔.๒๙

แบบประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

ที่ ชื่อ – สกุล รายการประเมินพฤติกรรม คะแนนรวม สรุปผลการประเมิน

ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ มีวินัย ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕

๑ ด.ช.โชคทวี สายรัตน์ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๔ ดี / -

๒ ด.ช.คมกริช ป้อมอุ่นเรือน ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๑๔ ดี / -

๓ ด.ช.ต้นกล้า พิพิธกุล ๒ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑๓ ดี / -

๔ ด.ช.บัญชา สุภี ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๑๔ ดี / -

๕ ด.ช.พงศกร หอมสมบัติ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑๔ ดี / -

๖ ด.ช.พงษ์ศักดิ์ นามบิดา ๒ ๓ ๒ ๓ ๓ ๑๓ ดี / -

๗ ด.ช.ยุทธพงษ์ พานดี ๓ ๓ ๓ ๒ ๒ ๑๓ ดี / -

๘ ด.ช.สงกรานต์ ศรีธรราช ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๑๔ ดี / -

๙ ด.ช.สุพชีพ เหง่าขามป้อม ๒ ๓ ๒ ๓ ๓ ๑๓ ดี / -

๑๐ ด.ช.อภิชิต สัมพันธ์ ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๑๔ ดี / -

๑๑ ด.ช.อัถพล สุขสนิท ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๑๔ ดี / -

๑๒ ด.ญ.เกตนิภา แร่ทอง ๓ ๓ ๒ ๓ ๒ ๑๓ ดี / -

๑๓ ด.ญ.โสรยา โชคคูณ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑๔ ดี / -

๑๔ ด.ญ.กัญญาณัฐ คำนกขุ้ม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๕ ด.ญ.ฐนิชา ปิมะนาว ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑๔ ดี / -

๑๖ ด.ญ.บวรลักษณ์ เครือแสง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๗ ด.ญ.พรภิรมย์ ก่อกุศล ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑๔ ดี / -

๑๘ ด.ญ.ภัทรฎา ทัพธานี ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

๑๙ ด.ญ.มนัสนันท์ ฦาชา ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑๔ ดี / -

๒๐ ด.ญ.อรัญญา เต็มจิตต์ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

ที่ ชื่อ – สกุล รายการประเมินพฤติกรรม คะแนนรวม สรุปผลการประเมิน

ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ มีวินัย ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕

๒๑ ด.ญ.อัญชลี นันทรัตน์ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดี / -

รวม ๕๙ ๖๓ ๕๙ ๕๘ ๕๕ ๒๙๔

เฉลี่ย ๒.๘๑ ๓.๐๐ ๒.๘๑ ๒.๗๖ ๒.๖๒ ๑๔.๐๐

ร้อยละ ๙๓.๖๕ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๖๕ ๙๒.๐๖ ๘๗.๓๐ ๙๓.๓๓

แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรม

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

ที่ ชื่อ สกุล รายการประเมินพฤติกรรม สรุปผลการประเมิน

พฤติกรรมการเรียนรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวม ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๔๕

๑ ด.ช.โชคทวี สายรัตน์ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๓๙ ดี / -

๒ ด.ช.คมกริช ป้อมอุ่นเรือน ๑๓ ๑๓ ๑๔ ๔๐ ดี / -

๓ ด.ช.ต้นกล้า พิพิธกุล ๑๕ ๑๓ ๑๓ ๔๑ ดี / -

๔ ด.ช.บัญชา สุภี ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๔๑ ดี / -

๕ ด.ช.พงศกร หอมสมบัติ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๔๒ ดี / -

๖ ด.ช.พงษ์ศักดิ์ นามบิดา ๑๔ ๑๓ ๑๓ ๔๐ ดี / -

๗ ด.ช.ยุทธพงษ์ พานดี ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๔๒ ดี / -

๘ ด.ช.สงกรานต์ ศรีธรราช ๑๔ ๑๓ ๑๔ ๔๑ ดี / -

๙ ด.ช.สุพชีพ เหง่าขามป้อม ๑๔ ๑๓ ๑๓ ๔๐ ดี / -

๑๐ ด.ช.อภิชิต สัมพันธ์ ๑๓ ๑๕ ๑๔ ๔๒ ดี / -

๑๑ ด.ช.อัถพล สุขสนิท ๑๔ ๑๕ ๑๔ ๔๓ ดี / -

๑๒ ด.ญ.เกตนิภา แร่ทอง ๑๕ ๑๕ ๑๓ ๔๓ ดี / -

๑๓ ด.ญ.โสรยา โชคคูณ ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๔๔ ดี / -

๑๔ ด.ญ.กัญญาณัฐ คำนกขุ้ม ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๔๔ ดี / -

๑๕ ด.ญ.ฐนิชา ปิมะนาว ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๔๔ ดี / -

๑๖ ด.ญ.บวรลักษณ์ เครือแสง ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๔๕ ดี / -

๑๗ ด.ญ.พรภิรมย์ ก่อกุศล ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๔๔ ดี / -

๑๘ ด.ญ.ภัทรฎา ทัพธานี ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๔๕ ดี / -

๑๙ ด.ญ.มนัสนันท์ ฦาชา ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๔๔ ดี / -

๒๐ ด.ญ.อรัญญา เต็มจิตต์ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๔๕ ดี / -

ที่ ชื่อ สกุล รายการประเมินพฤติกรรม สรุปผลการประเมิน

พฤติกรรมการเรียนรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวม ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๔๕

๒๑ ด.ญ.อัญชลี นันทรัตน์ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๔๒ ดี / -

รวม ๒๙๗ ๓๐๐ ๒๙๔ ๘๙๑

เฉลี่ย ๑๔.๑๔ ๑๔.๒๙ ๑๔.๐๐ ๔๒.๔๓

ร้อยละ ๙๔.๒๙ ๙๕.๒๔ ๙๓.๓๓ ๙๔.๒๙

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

ที่ ชื่อ – สกุล รายการประเมินสมรรถนะ คะแนนรวม สรุปผลการประเมิน

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕

๑ ด.ช.โชคทวี สายรัตน์ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดีมาก / -

๒ ด.ช.คมกริช ป้อมอุ่นเรือน ๓ ๓ ๓ ๒ ๒ ๑๓ ดีมาก / -

๓ ด.ช.ต้นกล้า พิพิธกุล ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑๔ ดีมาก / -

๔ ด.ช.บัญชา สุภี ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๑๒ ดี / -

๕ ด.ช.พงศกร หอมสมบัติ ๓ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑๒ ดี / -

๖ ด.ช.พงษ์ศักดิ์ นามบิดา ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑๔ ดีมาก / -

๗ ด.ช.ยุทธพงษ์ พานดี ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๑๒ ดี / -

๘ ด.ช.สงกรานต์ ศรีธรราช ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๑๔ ดีมาก / -

๙ ด.ช.สุพชีพ เหง่าขามป้อม ๒ ๓ ๓ ๒ ๓ ๑๓ ดีมาก / -

๑๐ ด.ช.อภิชิต สัมพันธ์ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๑๒ ดี / -

๑๑ ด.ช.อัถพล สุขสนิท ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๑๔ ดีมาก / -

๑๒ ด.ญ.เกตนิภา แร่ทอง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดีมาก / -

๑๓ ด.ญ.โสรยา โชคคูณ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดีมาก / -

๑๔ ด.ญ.กัญญาณัฐ คำนกขุ้ม ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดีมาก / -

๑๕ ด.ญ.ฐนิชา ปิมะนาว ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดีมาก / -

๑๖ ด.ญ.บวรลักษณ์ เครือแสง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดีมาก / -

๑๗ ด.ญ.พรภิรมย์ ก่อกุศล ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดีมาก / -

๑๘ ด.ญ.ภัทรฎา ทัพธานี ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดีมาก / -

๑๙ ด.ญ.มนัสนันท์ ฦาชา ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดีมาก / -

๒๐ ด.ญ.อรัญญา เต็มจิตต์ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ดีมาก / -

ที่ ชื่อ – สกุล รายการประเมินสมรรถนะ คะแนนรวม สรุปผลการประเมิน

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕

๒๑ ด.ญ.อัญชลี นันทรัตน์ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ ๑๓ ดีมาก / -

รวม ๖๒ ๖๑ ๕๗ ๕๖ ๕๗ ๒๙๓

เฉลี่ย ๒.๙๕ ๒.๙๐ ๒.๗๑ ๒.๖๗ ๒.๗๑ ๑๓.๙๕

ร้อยละ ๙๘.๔๑ ๙๖.๘๓ ๙๐.๔๘ ๘๘.๘๙ ๙๐.๔๘ ๙๓.๐๒

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคุณภาพ ๓ ระดับคุณภาพ ๒ ระดับคุณภาพ ๑

กระตือรือร้นทำงาน ตั้งใจทำงาน ไม่หยอกล้อหรือรบกวนเพื่อนขณะเรียน ตั้งใจทำงานมีหยอกล้อหรือรบกวนเพื่อนขณะเรียนเป็นบางครั้ง ไม่สนใจเรียน มีหยอกล้อหรือรบกวนเพื่อนขณะเรียนบ่อย ๆ จนได้รับการตักเตือน

มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานที่ได้

รับมอบหมายได้เป็น

อย่างดี รู้หน้าที่ของ

ตนเองทำงานจนสำเร็จ รับผิดชอบงานที่ได้

รับมอบหมายได้เป็น

อย่างดี แต่ต้องเตือน

และกระตุ้นให้ตระหนัก

ในหน้าที่ของตนเอง ต้องเตือนให้ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ

ผลงานมีคุณภาพ ผลงานถูกต้องสะอาดสวยงาม สร้างสรรค์ ผลงานถูกต้อง แต่ไม่สะอาดเท่าที่ควร ผลงานไม่ถูกต้องทั้งหมด งานมีรอยลบสกปรก

ตรงต่อเวลา เสร็จตามกำหนดเวลาและงานมีคุณภาพ เสร็จไม่ทันตามกำหนด

เวลาแต่งานมีคุณภาพ เสร็จไม่ทันตาม

กำหนดเวลาและ

งานไม่มีคุณภาพ

ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดูเฉลยคำตอบหรือคัดลอกงานเพื่อน ดูเฉลยคำตอบหรือ

คัดลอกงานเพื่อน

เป็นบางครั้ง ดูเฉลยคำตอบและ

คัดลอกงานเพื่อน

จนได้รับการตักเตือน

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคุณภาพ ๓ ระดับคุณภาพ ๒ ระดับคุณภาพ ๑

คณะทำงาน มีประธาน รองประธานเลขานุการ ผู้นำเสนอ ผู้ร่วมงาน ขาดองค์ประกอบ

๑ อย่าง ขาดองค์ประกอบ

๒ อย่างขึ้นไป

ความรับผิดชอบ ทุกคนรู้หน้าที่ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีผู้ที่รู้หน้าที่ แต่ไม่รับผิดชอบ ๑ คน มีผู้ที่รู้หน้าที่ แต่ไม่รับผิดชอบ ๒ คน ขึ้นไป

ขั้นตอนการทำงาน ๑. เลือกเรื่องตามความสนใจ

๒. มีการวางแผน

๓. เตรียมวัสดุอุปกรณ์

๔. ปฏิบัติงานตามแผน

และพัฒนางาน ขาดขั้นตอน ๑ ขั้นตอน หรือ ไม่ชัดเจน ขาดขั้นตอน ๒ ขั้นตอน ขึ้นไปหรือไม่ชัดเจน

ความร่วมมือใน

การทำงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่ม

ที่มีส่วนร่วมและให้

ความร่วมมือ ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่ม

ที่มีส่วนร่วมและให้

ความร่วมมือ

เวลา เสร็จตามกำหนดเวลาและงานมีคุณภาพ เสร็จไม่ทันตามกำหนด

เวลาแต่งานมีคุณภาพ เสร็จไม่ทันตามกำหนด

เวลาและงานไม่มีคุณภาพ

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคุณภาพ ๓ ระดับคุณภาพ ๒ ระดับคุณภาพ ๑

ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเรียนและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเต็มใจ ตั้งใจเรียนและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเต็มใจเป็นบางครั้ง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง

และต้องตักเตือนให้มี

ความตระหนักและช่วยงานเพื่อน

ซื่อสัตย์ ไม่ดูเฉลยคำตอบหรือคัดลอกงานเพื่อน ดูเฉลยคำตอบหรือคัดลอกงานเพื่อนเป็นบางครั้ง ดูเฉลยคำตอบและคัดลอกงานเพื่อน จนได้รับการตักเตือน

มุ่งมั่นใน

การทำงาน เอาใจใส่ ทุ่มเท พยายามแก้ปัญหาและพัฒนางาน

ทุกครั้ง เอาใจใส่ ทุ่มเท พยายามแก้ปัญหาและพัฒนางานเป็นบางครั้ง ไม่ค่อยเอาใจใส่ต่องาน พยายามแก้ปัญหาและพัฒนางานบางครั้งและ

มีการตามงาน

มีจิตสาธารณะ นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานในชั้นเรียน

โดยไม่ต้องมีคำสั่งด้วยความเต็มใจ นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานในชั้นเรียน

โดยไม่ต้องมีคำสั่งเป็นบางครั้ง นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานในชั้นเรียน

โดยต้องมีคำสั่ง

มีวินัย ไม่หยอกล้อหรือรบกวนเพื่อนขณะเรียน หยอกล้อหรือรบกวนเพื่อนขณะเรียนเป็นบางครั้ง หยอกล้อหรือรบกวนเพื่อนขณะเรียนบ่อย ๆ จนได้รับ

การตักเตือน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วย วรรณกรรมสร้างสรรค์ เล่มที่ ๑ เรื่อง อนุบาลเด็กน่ารัก

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑.๑ มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร

๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด

ความเข้าใจของตนเองโดยใช้ ภาษาได้อย่างเหมาะสม

๑.๓ ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

๑.๔ เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้

๑.๕ เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและถูกต้อง

๒. ความสามารถในการคิด ๒.๑ มีความสามารถในการคิด/วิเคราะห์

๒.๒ ทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

๒.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

๒.๔ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้

๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๓.๑ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้

๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม

๓.๓ แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน

และแก้ปัญหา

๓.๔ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย

๔. ความสามารถใน

การใช้ทักษะชีวิต ๔.๑ เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย

๔.๒ สามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

๔.๓ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๔.๔ จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม

๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๕.๑ เลือกและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

๕.๓ สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง

๕.๔ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

๕.๕ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ความหมาย คะแนน

ดีมาก พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ำเสมอ ๓

ดี พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง ๒

พอใช้ พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ๑

ปรับปรุง ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย ๐

เกณฑ์การสรุปผล

ระดับคุณภาพ ความหมาย หมายเหตุ

ดีมาก คะแนนรวม ๑๓ - ๑๕ คะแนน นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพดี ๙ คะแนนหรือ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ดี คะแนนรวม ๙ - ๑๒ คะแนน

พอใช้ คะแนนรวม ๑ – ๘ คะแนน

ปรับปรุง คะแนนรวม ๐ คะแนน

โพสต์โดย ครูน้ำตาล : [9 ก.ค. 2562 เวลา 16:59 น.]
อ่าน [215] ไอพี : 171.96.221.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ