ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1.

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียน วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 2) กำหนดกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 3) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) มีกลุ่มผู้ร่วมศึกษา ประกอบด้วย ผู้ศึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียน) และครูที่ร่วมศึกษาจำนวน 8 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 100 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 100 คน กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารคณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดทำใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนคือ แบบบันทึกการประชุมครู แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน คือ คู่มือการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 3) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ คือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ผู้ร่วมศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบบสอบถาม เพื่อประเมินพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของความก้าวหน้า ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต นำมาสรุปเป็นความเรียง

ผลการพัฒนาสรุปได้ว่า

1. สภาพปัจจุบัน และปัญหาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ แต่นักเรียนไม่สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต บอร์ดสารสนเทศ นักเรียนใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย โดยไม่มีเงินเหลือออม ทำความผิดแต่ไม่ยอมรับผิด เก็บสิ่งของได้ไม่มาแจ้งครูประกาศหาเจ้าของ มาโรงเรียนสาย ขาดความรับผิดชอบ สนทนากัน ด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ทิ้งขยะในที่ไม่ควรทิ้ง ขาดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน มีการทะเลาะวิวาท ไม่มีความตระหนักในการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น และไม่มีจิตสาธารณะ

2. การกำหนดกระบวนการ และการวางแผนงานปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า มีการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน การสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู การศึกษาดูงานในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการประชุมคณะครูทั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผนพัฒนา (Plan) 2) ขั้นดำเนินการพัฒนา (Act) 3) ขั้นสังเกตการณ์ (Observer) 4) ขั้นสะท้อนผลการพัฒนา (Reflect) กิจกรรมหลักที่ใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 3 กิจกรรม คือ 1) การฝึกอบรม ประกอบด้วย การเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วันสุดสัปดาห์ 2) การพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย การสอนบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา การอบรมหน้าเสาธง การนั่งสมาธิก่อนเรียน 3) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่บริการบริเวณโรงเรียน การเดินแถวเข้าชั้นเรียน ปฏิบัติกิจกรรม พี่ดูแลน้อง น้องช่วยพี่ คนดีศรีปากกราน ออมทรัพย์อย่างน้อยวันละ 1 บาท ไหว้กันวันละนิดจิตแจ่มใส ตรวจสุขภาพและเครื่องแต่งกาย

3. การติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า หลังจากพัฒนา นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี และ ด้านความมีน้ำใจ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยหลังการพัฒนานักเรียนมีร้อยละความก้าวหน้า ของคุณธรรม จริยธรรมสูงกว่าก่อนการพัฒนาโดยเฉลี่ยร้อยละ 82.24

โพสต์โดย โก : [4 มิ.ย. 2562 เวลา 08:00 น.]
อ่าน [718] ไอพี : 49.48.243.35
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ