ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสำหรับนักเรียนร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 5 บท 10 ชั่วโมง โดยใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 5 บทเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 5 แผน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 5) แบบสอบถามพฤติกรรมความร่วมมือในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน

วิเคราะห์ข้อมูลใช้ t-test แบบจับคู่ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาระดับค่าความคิดเห็น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น

จังหวัดขอนแก่นที่สร้างขึ้นควรส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมาใช้เป็นเนื้อหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งแก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนให้มีคุณภาพ กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้มีความหลากหลาย มีสีสัน

2. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น

จังหวัดขอนแก่นที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.73/ 83.50 ซึ่งถือว่า มีประสิทธิภาพดีมาก

3. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นสูงกว่าก่อนการเรียนด้วยแบบฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

4. นักเรียนมีความคิดเห็นและพฤติกรรมความร่วมมือในการเรียนรู้ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นที่ผู้สร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก

โดยสรุป แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางสังคม จิตอาสาและทักษะการคิด พัฒนาทักษะการอ่าน และมีความมั่นใจในการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น จึงควรสนับสนุนให้ครูนำแบบฝึกและการจัดกิจกรรมนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

KEY WORDS: COMMUNUICATIVE READING EXERCISE DEVELOPMENT/

LOCAL CURRICULUM/COOPERATIVE LEARNING

SAOWALUCK PHISSANUI: THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE READING

EXERCISES BASED ON THE TOPICS OF KHON KAEN PROVINCE THROUGH COOPERATIVE LEARNING FOR MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS

The purposes of this research were to study the fundamental data, to develop the communicative English reading exercises based on the topics of Khon Kaen province through cooperative learning for Mathayomsuksa 4 to meet the efficient criteria of 80/80, to implement the constructed exercises, and to evaluate and improve the constructed exercises.

The sample consisted of randomly 30 Mathayomsuksa 4 students of Pisanpunnawittaya school during the first semester of the academic year 2018. The students studied 5 communicative English reading exercises. The duration of the experiment covered 60 sixty-minute sessions in six weeks.

The instruments used for gathering data were; 1) the five communicative English reading exercises 2) the five communicative English reading lesson plans 3) a English reading ability test used as a pretest and posttest 4) questionnaire used for measuring students’ opinions toward the exercises and 5) questionnaire used for measuring students’ cooperative behaviors toward the exercises

The t-test was used to analyze the data in order to measure the students’ English reading ability before and after using ten communicative English reading exercises. In addition, the mean and standard deviation of items were used to evaluate students’ opinions and cooperative behaviors toward the communicative English reading constructed.

The results of the study were as follows:

1. The communicative English reading exercises based on the topics of Khon Kaen

province through cooperative learning should support the content about local wisdom and community in English teaching. The constructed exercise should solve the students’ learning problem and improve the students’ communicative English reading abilities. The learning activities have various interesting methods and colorful.

2. The average efficiency score of ten communicative English reading exercise constructed was 84.73 percent; whereas, that of the posttest was 83.50 percent. This means that ten communicative English reading exercises constructed were highly effective.

3. The students’ English reading ability after using communicative English reading exercise was significantly higher than that before studying with communicative English reading exercise constructed at 0.01 level.

4. The students’ opinions and cooperative behaviors toward the communicative English reading exercise constructed were highly positive.

The communicative English reading exercises based on the topics of Khon Kaen province through cooperative learning for Mathayomsuksa 4 should develop students’ social skill, thinking skill, reading skill and have more confident in English reading, so this constructed exercise and activities should be used in English learning.

โพสต์โดย เสาวลักษณ์ : [4 มิ.ย. 2562 เวลา 01:27 น.]
อ่าน [678] ไอพี : 49.48.126.189
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ