ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา ฐิติรัตน์ นาคทรัพย์

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ทั้งรายด้านและภาพรวม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ทั้งรายด้านและภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คน มีวิธีดำเนินการศึกษาโดยใช้รูปแบบการทดลองกับประชากรกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (The One Group Pretest-Posttest Design) คือ ดำเนินการวัดและประเมินพฤติกรรมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยแบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 กิจกรรม และดำเนินการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แล้วสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน จำนวน 36 แผน จากนั้นรวบรวมประมวลผลเป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 12 ครั้ง 12 สัปดาห์ แล้วจึงดำเนินการวัดและประเมิน พฤติกรรมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังกิจกรรม ด้วยแบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชุดเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการศึกษา ได้แก่ (1) คู่มือจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 36 กิจกรรม (2) แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 36 แผน (3) แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 กิจกรรม แล้วจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ทั้งรายด้านและภาพรวม จากการรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลเป็นช่วงสัปดาห์ ทั้งหมด 12 สัปดาห์ พบว่า เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพัฒนาการด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการนับจำนวน ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการเรียงลำดับ ด้านการจับคู่ และด้านภาพรวม ในสัปดาห์ที่ 1 เด็กได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับพอใช้ คือ 1.77, 1.80, 1.81, 1.75 และ 1.79 ตามลำดับ เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จนถึงสัปดาห์ที่ 12 เด็กได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับดี คือ 3.00, 2.91, 2.99, 3.00 และ 2.98 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ผลการวัดและการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แต่ละด้าน และภาพรวม พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นทุกสัปดาห์ โดยค่าเฉลี่ยทักษะทางคณิตศาสตร์แต่ละด้านและภาพรวมอยู่ที่ระดับดี คือ 2.58, 2.51, 2.56, 2.53 และ 2.55 ตามลำดับ แสดงว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกสัปดาห์

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ทั้งรายด้านและภาพรวม พบว่า เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยก่อนการจัดกิจกรรม เด็กวัดและประเมินพฤติกรรมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการนับจำนวน ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการเรียงลำดับ ด้านการจับคู่ และด้านภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย คือ 1.65, 1.52, 1.58, 1.55 และ 1.57 ตามลำดับ หลังดำเนินการจัดกิจกรรมด้วยเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เด็กวัดและประเมินพฤติกรรมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชุดเดียวกัน ได้คะแนนเฉลี่ย คือ 3.00, 2.97, 2.97, 3.00 และ 2.98 ตามลำดับ มีคะแนนความแตกต่างกันเท่ากับ 1.35, 1.45, 1.39, 1.45 และ 1.41 ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 45.00, 48.33, 46.33, 48.33 และ 47.00 ตามลำดับ แสดงว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

โพสต์โดย ฐิติรัตน์ นาคทรัพย์ : [3 มิ.ย. 2562 เวลา 14:48 น.]
อ่าน [776] ไอพี : 184.22.162.144
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ