ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านคีรีวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านคีรีวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวนิตยา แซ่อึ้ง

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านคีรีวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของการดำเนินโครงการความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรมในการดำเนินโครงการและความสอดคล้องของนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา งบประมาณ สถานที่ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 3) เพื่อประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการเตรียมการ การดำเนินการในแต่ละกิจกรรม การประเมินผล การสรุปและรายงานผลโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิต เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการดำเนินโครงการ

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคีรีวง อำเภอทุ่งหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จำนวน 162 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 72 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน 2) ครู จำนวน 8 คน 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 28 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 28 คน 5) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามด้านบริบท แบบสอบถามด้านปัจจัย แบบสอบถามด้านกระบวนการ แบบสอบถามด้านผลผลิต แบบสอบถามด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นทุกตัวชี้วัดและภาพรวมของโครงการดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยพบว่า ความเป็นไปได้ของโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายและความต้องการของสถานศึกษา ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ และความต้องการจำเป็นของโครงการ ตามลำดับ

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยประเมิน 4 ตัวชี้วัด ในภาพรวมโครงการมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยพบว่า ด้านสถานที่มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านบุคลากรของสถานศึกษาและด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ ตามลำดับ

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ โดยประเมิน 4 ตัวชี้วัด ในภาพรวมโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยพบว่า ขั้นเตรียมการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือขั้นสรุปและรายงานผล ขั้นดำเนินการ และขั้นประเมินผล ตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดผ่าน และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทุกตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า ด้านผลการดำเนินงานโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดพบว่า

4.1 ผลการดำเนินงานโครงการทั้ง 6 กิจกรรม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยพบว่า การบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมส่งเสริมการออม การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน และการปลูกปาล์มน้ำมัน ตามลำดับ

4.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด โดยพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านเงื่อนไขคุณธรรมยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความมีเหตุผล เงื่อนไขความรู้ และความพอประมาณ ตามลำดับ

4.3 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด

ผลการประเมินโครงการในภาพรวมพบว่า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านคีรีวง อำเภอทุ่งหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะให้มีการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านคีรีวงต่อไป ทั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและเห็นความสำคัญ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนอย่างจริงจัง มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

โพสต์โดย นิตย์ : [3 มิ.ย. 2562 เวลา 08:32 น.]
อ่าน [240] ไอพี : 184.22.189.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ