ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิาการ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านธารอารี

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านธารอารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นแนวทางในการประเมินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านธารอารีซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 96 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรจำนวน 7 คน ผู้ปกครองของนักเรียน 40 คน นักเรียน 40 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

1. ผลการพิจารณาการกำหนดกรอบแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ได้กำหนดค่าน้ำหนักของ

ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดในแต่ละด้าน ดังนี้

1.1 ด้านบริบท 10% ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดได้แก่ ความต้องการความจำเป็นในการ

จัดทำโครงการ 4% ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการ 3% ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการ 3%

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า 20% ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดได้แก่บุคลากรในการดำเนินโครงการ 7% งบประมาณในการดำเนินโครงการ 6% และวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ 7%

1.3 ด้านกระบวนการ 30% ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดได้แก่ กระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 10% การนิเทศ กำกับติดตาม 6% การจัดกิจกรรมดำเนินงานตามโครงการ 6% และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ 8%

1.4 ด้านผลผลิต 40% ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดได้แก่ ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอน 5% ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5% ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 10% ความพึงพอใจของนักเรียน 10% และผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน10%

2. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุดและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ได้ระดับสูงสุดมี 1 ตัวชี้วัดคือ ความต้องการความจำเป็นในการจัดทำโครงการ(4.36) ส่วนตัวชี้วัดที่ได้ระดับคะแนนสูงมี 2 ตัวชี้วัดคือความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการ(4.29) รองลงมาคือ ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการ (4.24)

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุดและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ได้ระดับสูงสุดมี 1 ตัวชี้วัดคือบุคลากรในการดำเนินโครงการ (4.38) ส่วนตัวชี้วัดที่ได้ระดับคะแนนสูงมี 2 ตัวชี้วัดคือ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (4.29) รองลงมาคือ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ (4.25)

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุดและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนในระดับสูงสุด มี 2 ตัวชี้วัด คือ การจัดกิจกรรมดำเนินงานตามโครงการ (4.43) รองลงมาคือ กระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (4.38) ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนในระดับสูง มี 2 ตัวชี้วัด คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ (4.32) รองลงมา คือ การนิเทศ กำกับ ติดตาม (4.29) ตามลำดับ

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุดและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนในระดับสูงสุด มี 3 ตัวชี้วัด คือ ผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน (5.00) ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอน (4.37) รองลงมาคือความพึงพอใจของนักเรียน (4.34) ตามลำดับ ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนในระดับสูง มี 2 ตัวชี้วัด คือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน(4.31) รองลงมาคือความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (4.13) ตามลำดับ

6. ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม พบว่า จากการสรุปผลการประเมินโครงการในภาพรวม ผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่กำหนดไว้ โดยผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับสูงสุดได้คะแนนโดยรวม 90.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่า ผ่านการประเมินเช่นเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินทั้ง 4 ประเด็น ในประเด็นด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตอยู่ในระดับสูงสุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อยของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น จำนวน 15 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดในจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด 7 ตัวชี้วัด ระดับสูง 8 ตัวชี้วัด

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ

7.1 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบมากนอกเหนือจากงานสอนทำให้ไม่มีเวลาดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่ นักเรียนบางส่วนขาดระเบียบวินัยขณะเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครอง ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

7.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการได้แก่ โรงเรียนควรมีการมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบอย่างทั่วถึงใช้การกระจายงาน ขณะทำกิจกรรมครูทุกคนควรควบคุมนักเรียนอย่างใกล้ชิดฝึกระเบียบวินัยอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

โพสต์โดย N : [26 ธ.ค. 2561 เวลา 12:46 น.]
อ่าน [326] ไอพี : 182.232.138.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ