ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผลงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ CIPP Model ของสตัฟเฟิล-บีม (Stufflebeam) ซึ่งทำการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context Evaluation : C) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) และด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) ผู้ให้ข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 1 คน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการจำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครูผู้สอน จำนวน 43 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 377 คน ปีการศึกษา 2560 รวมประชากรทั้งหมด 439 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การวิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายข้อมูลตามสภาพจริง แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงานโครงการสรุปได้ ดังนี้

ด้านบริบท (Context Evaluation : C)

พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.40) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( ≥ 3.50) เมื่อพิจาณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการนี้สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้

( = 4.64) รองลงมา คือ โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล ( = 4.58) และโครงการนี้สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.53) ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการนี้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( = 4.26)

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I)

พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีระดับความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.39) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( ≥ 3.50) เมื่อพิจาณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.58) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำในการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.57) และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.49) ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมได้

( = 4.23)

ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P)

พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีระดับความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.37) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( ≥ 3.50) เมื่อพิจาณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย ( = 4.59) รองลงมา คือ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( = 4.53) และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ ( = 4.45) ตามลำดับ ส่วนรายการที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการประเมินโครงการ ( = 4.26)

ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P)

พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( ≥ 3.50) เมื่อพิจาณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด ( = 4.61) รองลงมาคือ นักเรียนสามารถปรับตัวได้ดี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ( = 4.50) และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.45) ตามลำดับ ส่วนรายการที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนรู้จักการให้ และการรับอย่างมีเหตุผล ( = 4.29)

โพสต์โดย ต้น : [5 ธ.ค. 2561 เวลา 19:17 น.]
อ่าน [432] ไอพี : 171.4.234.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ