ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 (2) เพื่อรายงานผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 ที่ส่งผลต่อโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง (3) เพื่อรายงาน ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวน 71 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 460 คน และผู้ปกครอง จำนวน 460 คน รวม 1,006 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ซึ่งประยุกต์รูปแบบและเครื่องมือเพื่อใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 4 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการดำเนินงาน พบว่า

1. ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560

1.1 ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 ในแต่ละด้านดังนี้

1.1.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือโครงการมีความเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 และวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มีความชัดเจน และเหมาะสมนำไปสู่การปฏิบัติ

1.1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนเพียงพอ โรงเรียนมีการแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และรูปแบบของการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

1.1.3 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือมีการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 ต่อโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.1.4 ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ คณะครูที่ร่วมกิจกรรมของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีความรักและสามัคคีกันมากขึ้น นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน และคุณธรรมพื้นฐานที่โรงเรียนกำหนดและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสามารถทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รักในการทำงาน ประหยัด อดออม ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 ในแต่ละด้านดังนี้

1.2.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ รองลงมาเท่ากันสองรายการ คือ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

1.2.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 มีการประสานงานร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

1.2.3 ด้านกระบวนการ ตามคิดความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ที่วางไว้ และมีการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ต่อโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ

1.2.4 ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสามารถช่วยอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดความรักและความศรัทธากิจกรรมในชุมชน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสามารถช่วยอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3 นักเรียน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 ในแต่ละด้านดังนี้

1.3.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดประสงค์ของโครงการ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่มุ่งพัฒนาตามโครงการและนักเรียนคิดว่า จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม

1.3.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือนักเรียนคิดว่ากิจกรรมต่างๆ ของโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม นักเรียนคิดว่าโรงเรียนออกแบบโครงการได้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และนักเรียนคิดว่าโรงเรียนสามารถจัดโครงการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินการที่วางไว้

1.3.3 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับทราบนักเรียนคิดว่ามีอุปกรณ์ และเครื่องใช้ เช่น สไลด์ วีดิทัศน์ เอกสารประกอบในการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีเพียงพอและนักเรียนคิดว่ามีการประสานงานกับบุคคล และองค์กรภายนอกก่อนเริ่มดำเนินโครงการ และระหว่างการดำเนินโครงการ

1.3.4 ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน และคุณธรรมพื้นฐานที่โรงเรียนกำหนดนักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และสังคม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและนักเรียนคิดว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมมีความพึงพอใจผลของการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

1.4 ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 ในแต่ละด้านดังนี้

1.4.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดประสงค์ของโครงการจุดประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและจุดประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม

1.4.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือโรงเรียนออกแบบโครงการได้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระยะเวลาดำเนินการเหมาะสมกับโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

1.4.3 ด้านกระบวนการ ตามความเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ โรงเรียนมีการประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการนำผลไปประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพภายหลังการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับทราบและมีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการทำกิจกรรมนอกโรงเรียนให้มีความหลากหลายรูปแบบ

1.4.4 ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมมีความพึงพอใจผลของการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสามารถช่วยลดปัญหาด้านความประพฤติของนักเรียนได้และเท่ากันสองรายการ คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสามารถทำให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน และคุณธรรมพื้นฐานที่โรงเรียนกำหนด

2. ผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 ที่ส่งผลต่อโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง

2.1 ผลกระทบการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 ที่ส่งผลต่อโรงเรียน สำหรับผู้บริหารและครู พบว่า การดำเนินงานโครงการที่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำ เมื่อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 ลำดับ คือ สถิติการมาสายหนีเรียนหรือทำผิดระเบียบของโรงเรียน การใช้งบประมาณด้านการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน และบรรยากาศในโรงเรียนเป็นแบบเอื้อเฟื้อแบ่งปัน

2.2 ผลกระทบการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 ต่อโรงเรียน สำหรับนักเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การดำเนินงานโครงการที่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำ เมื่อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 ลำดับ คือ นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นักเรียนมีสัมมาคาราวะและอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และนักเรียนมีความประหยัดอดออมรักในการทำงาน ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 ผลกระทบการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 ที่ต่อโรงเรียน สำหรับผู้ปกครอง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การดำเนินงานโครงการที่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำ เมื่อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 ลำดับ คือ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการทำงานบ้าน และงานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีน้ำใจช่วยเหลือและช่วยงานบ้านในวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนอย่างเต็มความสามารถ และนักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญญูเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ยามมีความทุกข์ และดูแลท่านในยามเจ็บป่วย

3. ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560

3.1 ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 พบว่า ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมโครงการนี้ทำให้นักเรียนแสดงออกซึ่งการมีสัมมาคาราวะ นอบน้อม มีมารยาทและนักเรียนต้องการให้โครงการนี้ดำเนินอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป

3.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 พบว่า ภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโดยใช้ทุกคนมีส่วนร่วม ผู้ปกครองต้องการให้โครงการนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไปและการจัดกิจกรรมย่อยหลากหลาย และกิจกรรมสนองต่อความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครอง

สรุปได้ว่า ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 โดยใช้กิจกรรมอย่างหลากหลาย ทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้โรงเรียนมีนักเรียนที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีผลกระทบต่อนักเรียนในทางที่ดี นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความตั้งใจ รับผิดชอบต่อตนเองและงานมากขึ้น ผู้ปกครองมีความภูมิใจในบุตรหลาน สามารถเป็นแบบอย่างได้

โพสต์โดย narada : [3 ธ.ค. 2561 เวลา 12:32 น.]
อ่าน [400] ไอพี : 118.175.205.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ