ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่องที่วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางสาวนันทิยา ชุมดี

โรงเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ประเภท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีที่วิจัย 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัด

การเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด

แก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (4) เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด

และ (5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง

ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จานวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random

Sampling) โดยการจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละห้องเรียน มีผลการเรียนเก่ง

ปานกลาง อ่อน ใกล้เคียงกันทุกห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมแนะแนวโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด

แก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จานวน 30 ข้อ (3)

แบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และ (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

และการทดสอบสมมติฐาน t–test แบบ dependent

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 โดยใช้แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม

จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน พบว่า มีความสอดคล้อง

2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.26/83.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

3. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. หลังการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาดีขึ้น

5. ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมเห็นด้วยต่อการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35

โพสต์โดย นัน : [2 ธ.ค. 2561 เวลา 11:34 น.]
อ่าน [611] ไอพี : 118.173.77.240
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ