ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว

จังหวัดตรัง

ผู้วิจัย : นายอำนวย สุวรรณพัฒน์

ปีที่วิจัย : 2561

ที่ปรึกษา : ดร.นิรอมลี มะกาเจ

ดร.วิทยา เหมพันธ์

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง 2) เพื่อศึกษาผลการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว จำนวน 212 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพปัญหา และแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรัง

1.1 สภาพและปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่โรงเรียน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดครูที่มีความรู้เฉพาะทางทั้งด้านอนามัย และวิชาสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูมีงานสอนและงานอื่นมาก ทำให้ไม่มีเวลาดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจน้อย ขาดการประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูขาดขวัญ กำลังใจในการดำเนินงานเนื่องจากผู้บริหารต้นสังกัดไม่เห็นความสำคัญของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการขาดงบประมาณการดำเนินงาน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่นน้อย

1.2 แนวทางการบริหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนควรมีแนวทางการบริหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ โดยดำเนินงานตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 10 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบายของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ บริการอนามัยในโรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

1.3 การพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนระดับปฐมวัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ได้ระบบการบริหารที่ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ปัจจัยส่งออก ข้อมูลย้อนกลับ และสิ่งแวดล้อม

1.4 ปัจจัยที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า

1) ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประสบความสำเร็จ ได้แก่ ภาวะผู้นำและความกระตือรือร้นของผู้บริหารโรงเรียน ความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน และการสนับสนุนและแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลใกล้เคียง

2) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน มีองค์ความรู้ในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพน้อยในระยะแรก ความไม่เต็มใจในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรบางคนในระยะเริ่มต้น และการเมืองท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณน้อย

2. ผลการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง พบว่า ในภาพรวมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสุขศึกษาในโรงเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และต่ำสุดคือ ด้านบริการอนามัยโรงเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก

3. ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยานตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง พบว่า ในภาพรวมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริการอนามัยโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และต่ำสุดคือ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย อำนวย สุวรรณพัฒน์ : [29 พ.ย. 2561 เวลา 20:52 น.]
อ่าน [837] ไอพี : 171.6.232.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ